Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 552a Sv bepaalt dat de belanghebbenden zich schriftelijk kunnen beklagen over inbeslagneming. Anderen worden niet-ontvankelijk verklaard. Bij strafvorderlijk beslag is, in het kader van beklag, belanghebbende degene die stelt rechthebbende te zijn. 

 • HR 27-05-2014, ECLI:NL:HR:2014:1245
  Voor het antwoord op de vraag of een klager als belanghebbende in de zin van art. 552a Sv kan gelden en dientengevolge in het beklag kan worden ontvangen, is niet beslissend of hij als rechthebbende op het inbeslaggenomen goed kan worden aangemerkt, maar of hij heeft gesteld enig recht op dat goed te kunnen doen gelden. De klaagster heeft blijkens haar klaagschrift gesteld dat zij als erfgenaam van betrokkene en voorts als eigenaar van een aantal van de onder betrokkene inbeslaggenomen goederen, recht heeft op teruggave van het inbeslaggenomene. Zij is dus belanghebbende.
 • HR 06-01-2009, ECLI:NL:HR:2009:BG4193
  Nu de stukken van het geding inhouden dat een verzekeringsmaatschappij stelt inmiddels eigenaar te zijn van het in beslag genomene, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk waarom de rechtbank niet (een vertegenwoordiger) van de verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid heeft gesteld zelf een klaagschrift in te dienen..
 • HR 08-07-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8667
  Nu de rechtbank heeft vastgesteld dat de auto ten tijde van de inbeslagneming eigendom van X NV was, is onbegrijpelijk waarom X NV niet als belanghebbende is aangemerkt en waarom – zo nodig met aanhouding van de behandeling van het door de klaagster ingediende klaagschrift - zij niet in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen..
 • HR 06-01-2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8586
  Het hof heeft de klaagster niet-ontvankelijk verklaard op grond van zijn oordeel dat zij geen belanghebbende is omdat zij niet als eigenaar van het geldbedrag kan worden aangemerkt. Dusdoende heeft het Hof miskend dat voor de vraag of de klaagster als belanghebbende in de zin van art. 552a Sv kan gelden en dientengevolge in het beklag kan worden ontvangen niet beslissend is of zij als eigenaar van het geldbedrag kan worden aangemerkt, maar of zij heeft gesteld daarvan eigenaar te zijn.
 • HR 31-03-1998, NJ 1998, 575
  Als buiten twijfel is dat, bij een beslag ex art. 94a Sv, de derde als eigenaar van het inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt, zal de rechter teruggave van het voorwerp aan deze moeten gelasten, ook als aan alle overige voorwaarden voor het beslag is voldaan. Klaagster stelt eigenaar te zijn. De rechtbank heeft haar dus terecht als belanghebbende aangemerkt.
 • HR 15-02-1994, NJ 1994, 689
  Nu de gemeente Noordwijkerhout aangifte van diefstal van een woonwagen heeft gedaan, alsmede gelet op de mededeling van de officier van justitie dat de gemeente eigenaar van de woonwagen is, is onbegrijpelijk waarom de gemeente niet als belanghebbende is aangemerkt en waarom niet - zonodig met aanhouding van de behandeling van het door klager ingediende klaagschrift - de gemeente in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.