Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voor het leggen van een bewijsbeslag niet-IE gelden strengere eisen dan voor andere conservatoire beslagen. Het leggen van bewijsbeslag vereist maatwerk.

Voorwaarden ex art. 843a Rv

De Hoge Raad heeft in HR 13-09-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (Molenbeek/Vergeer) aan de stelplicht hoge eisen gesteld. De vereisten voor verlof zijn dezelfde als de voorwaarden voor inzage ex art. 843a Rv.

Specifieke voorwaarden voor bewijsbeslag

Voor het bewijsbeslag gelden in het bijzonder gelden de volgende voorwaarden.

Beslagrekest

Het beslag mag slechts worden gelegd op de in het beslagrekest omschreven bescheiden.

In het verzoekschrift moet zowel de rechtsbetrekking worden gesteld met het oog waarop het verlof wordt gevraagd, als de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag moet worden gelegd.

Vrees voor verduistering

In verband met het rechtmatig belang moet de verzoeker feiten en omstandigheden noemen waaruit volgt dat de beslaglegging noodzakelijk is. Daartoe is nodig dat er gegronde vrees voor verduistering bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan, en dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden.

Woning

Als een bewijsbeslag in een woning moet worden gelegd brengen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit mee dat het privéleven en het familie- en gezinsleven van degene onder wie het beslag wordt gelegd, zoveel mogelijk worden gerespecteerd. 

De voorzieningenrechter kan op de omstandigheden van het geval toegesneden voorwaarden in zijn uitspraak opnemen.

Het verzoek moet steeds mede worden getoetst aan de criteria van art. 843a Rv, dus ook in het geval van beslaglegging in een woning. 

Samenvatting

Samengevat moet het beslagrekest de volgende informatie bevatten:

 • een omschrijving van de in beslag te nemen bescheiden
 • aannemelijk maken dat de wederpartij of een derde die stukken heeft
 • het stellen van de grondslag/aanleiding voor het verlof tot hel leggen van het beslag
 • de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag moet worden gelegd
 • het aannemelijk maken van het belang bij het beslag
 • het aantonen van de noodzaak van het beslag:
  • duidelijk maken dat bewijs anders verloren gaat
  • de proportionaliteit aantonen, dat wil zeggen aantonen dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden
 • vermelding van het al dan niet nog moeten instellen van de eis in de hoofdzaak