Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ontvanger bevoegd tot het leggen van conservatoir eigenbeslag ondanks verrekeningsverbod.

Feiten

De zaak betreft de rechtsgeldigheid van een door de ontvanger gelegd conservatoir eigenbeslag op het bedrag dat hij aan X moet terugbetalen ingevolge een vonnis van de voorzieningenrechter wegens de door deze aangenomen nietigheid van het dwangbevel waarmee dit bedrag is geïncasseerd.

Hof

Het hof Den Bosch wijst de door de ontvanger gevorderde verklaring voor recht dat het hem vrijstond het voormelde eigenbeslag te leggen af, op de grond dat het ‘ongerijmd en onaanvaardbaar’ is als de ontvanger, die het desbetreffende bedrag in zijn macht heeft gekregen enkel op grond van het door de voorzieningenrechter nietig geoordeeld dwangbevel en de daarop gebaseerde executiemaatregelen, de facto toch dit bedrag onder zich zou kunnen houden op grond van eigenbeslag ter zake van dezelfde vordering waarvan is beslist dat deze zich niet voor verrekening leent.

Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt het arrest. De mogelijkheid van eigenbeslag is juist in de wet voorzien voor gevallen waarin de beslaglegger geen mogelijkheid heeft tot verrekening van het door hem verschuldigde met zijn vordering op de schuldeiser.

In dit geval staat art. 24 IW 1990 in de weg aan verrekening van de vordering van de ontvanger op X met diens vordering tot teruggave van het gevorderde bedrag, maar deze bepaling sluit naar haar aard en strekking beslaglegging daarop niet uit. Bovendien had de ontvanger ook nog een zelfstandig ander belang bij het leggen van dit beslag omdat inmiddels onder hem derdenbeslag was gelegd ten laste van X.