Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie. Aansprakelijkheid deurwaarder. Berekening beslagvrije voet.

Beslag kan in het wettelijk stelsel slechts worden gelegd door een deurwaarder, een door de Kroon benoemde natuurlijk persoon met een onafhankelijke positie die beslag legt in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar. Mede om die reden dienen de betreffende exploten duidelijk te vermelden welke deurwaarder beslag heeft gelegd en/of de exploten heeft uitgereikt, hetgeen in deze zaak ook is geschied. Het berekenen van de beslagvrije voet is vervolgens een min of meer administratieve handeling, die moet worden verricht nadat beslag is gelegd, en die uit dat beslag voortvloeit. Ook die taak berust krachtens de wet bij de deurwaarder.

Dat deurwaarders zich organiseren in samenwerkingsverbanden als GGN om een taak als het berekenen van een beslagvrije voet te laten uitvoeren, maakt niet dat het enkele opmaken van die berekening een zodanig zelfstandige gedraging is dat de persoon, niet zijnde de deurwaarder in persoon, die een foute berekening maakt, kan worden aangesproken door degene ten laste van wie het beslag is gelegd. Daarvoor is de enkele berekening, bezien in het licht van hetgeen bij wet omtrent het beslag is geregeld, onvoldoende zelfstandig van aard en is het leggen van beslag en de verdere executie daarvan te zeer verbonden aan de persoon van de deurwaarder in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar.

Het hof weegt hierbij ook mee de door geïntimeerden niet (voldoende) betwiste stelling van GGN dat zij slechts een ondersteunende of uitvoerende taak heeft gehad in de onderhavige zaak.

Gelet daarop kunnen geïntimeerden GGN niet zonder meer aanspreken enkel omdat GGN de beslagvrije voet fout zou hebben berekend. Bezien in het licht van die onafhankelijke positie van de deurwaarder als natuurlijke persoon én openbaar ambtenaar, kan uit het feit dat in de kantlijn van enkele exploten is vermeld 'GGN Limburg is een handelsnaam van GGN Zuid-Nederland B.V.' niet worden afgeleid dat GGN daarmee in die zin zelfstandig naar buiten treedt, dat een administratieve handeling als het (nalaten van het) berekenen van de beslagvrije voet of het fout berekenen daarvan aan GGN is toe te rekenen als een onrechtmatige daad.

Gerelateerde artikelen