Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art 3:301 lid 2 BW. Inschrijving van het ingestelde beroep in het rechtsmiddelenregister.

Het voorschrift van art. 3:301 lid 2 BW dat het rechtsmiddel binnen acht dagen na het instellen daarvan moet worden ingeschreven in het rechtsmiddelenregister, strekt ertoe dat bij inschrijving van de uitspraak op de voet van art. 3:89 lid 1 BW zoveel mogelijk buiten twijfel wordt gesteld dat op het tijdstip waarop de beroepstermijn verstreek geen rechtsmiddel is ingesteld. Zulks is van belang met betrekking tot de ten aanzien van de verkrijging van registergoederen vereiste rechtszekerheid.

De bepaling bewerkstelligt dat de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, bij de afgifte van de in art. 25 Kadw bedoelde verklaring dat hem niet van het instellen van een gewoon rechtsmiddel is gebleken, kan afgaan op het rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv.

Zulks is niet alleen van belang in de in art. 25 lid 1 onder a en b Kadw genoemde gevallen, maar ook in het geval waarin de in te schrijven uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (vgl. HR 24-12-1999, ECLI:NL:HR:1999:AA4005 en HR 04-05-2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7615).