Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie van veroordelend vonnis levert misbruik van bevoegdheid op. Conservatoir eigenbeslag ter frustering van executie dan ook toegestaan.

Geïntimeerde stelt, met onder andere een beroep op de beslagsyllabus, dat het verlof moet worden afgewezen omdat het ertoe strekt de executie van de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde veroordeling in conventie te frustreren.

Het hof overweegt dat een eigenbeslag dat ertoe dient om de executie van een veroordeling tot betaling van een geldsom te frustreren in beginsel dient te worden afgewezen. Onderzocht moet dus worden of er in dit geval van dit beginsel moet worden afgewezen. Dit is volgens het hof het geval en zijn overweegt als volgt.

De voorzieningenrechter heeft, in eerste aanleg, gewezen op HR 22-04-1983, NJ 1984, 145. Daarin (en ook in latere arresten van de Hoge Raad) is aanvaard dat schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis onder meer mogelijk is indien de rechter van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad, misbruik maakt van de bevoegdheid tot executie.

In dit geval is niet alleen sprake van een gepretendeerde tegenvordering van de maatschap maar bestaat er tevens van een reconventionele uitvoerbaar bij voor-raad verklaarde veroordeling, namelijk die tot verwijzing naar de schadestaatprocedure. Ten aanzien van de hoogte van die vordering heeft de maatschap, voor het kader van dit verlof, summierlijk toereikend gesteld dat die veroordeling zal leiden tot een betalingsverplichting in de orde van grootte van de veroordeling in conventie.

Voorshands, totdat omtrent de hoogte van de reconventionele vordering anders is beslist, moet het er derhalve voor worden gehouden dat de conventionele en de reconventionele veroordelingen tegen elkaar wegvallen. In dat licht neemt het hof voorshands aan dat executie van de veroordeling in conventie misbruik van bevoegdheid oplevert.