Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzoek hypotheekhouder ex art. 3:268 lid 1 BW afgewezen. Niet kan worden uitgesloten dat openbare verkoop meer oplevert.

Op grond van art. 3:268 lid 1 BW had de ABN AMRO, als hypotheekhouder, de bevoegdheid om tot executie van een onroerende zaak over te gaan. De bevoegdheid uit art. 3:268 lid 2 BW dat de voorzieningenrechter kan bepalen dat de verkoop van het registergoed onderhands zal mogen geschieden vloeit hieruit voort.

Nu art. 3:268 BW spreekt over bevoegdheden, kan de voorzieningenrechter in redelijkheid toetsen of van deze bevoegdheden gebruik mag worden gemaakt. De voorzieningenrechter verleent geen verlof als moet worden aangenomen dat een veiling méér zal opbrengen dan de voorgestelde onderhandse verkoop of als er voor het einde van de behandeling van het verzoek een ‘beter bod’ wordt gedaan.

Gelet op de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op voorhand worden uitgesloten dat bij een openbare veiling een hogere opbrengst kan worden behaald.