Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Belasting is een schuld die rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Een belastingaanslag betreft slechts de vaststelling van het bedrag van die schuld.

Feiten

De Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) verleent aan Jungen Glashandel BV kredieten. Op 11-01-1980 verbindt Jungen zich om aan de NMB al haar bestaande en toekomstige boekvorderingen te cederen, tot zekerheid voor de terugbetaling van de kredieten. Op 28-09-1981 cedeert Jungen aan de NMB en draagt zij in eigendom over haar vordering op de staat, groot ƒ 20 206, ter zake van de WIR/kleinschaligheidstoeslag 1980. Op 02-10-1981 betekent de NMB deze cessie aan de staat.

Op 21 oktober 1981 gaat Jungen failliet. Mr. Kramer is curator. De NMB heeft een vordering op Jungen van ƒ 376 888,55. Op 13-11-1981 stelt de inspecteur der vennootschapsbelasting de aanslag vennootschapsbelasting 1980 van Jungen vast op ƒ 20 206 (negatief).

Rechtsvraag

Is de vordering van Jungen op de staat van ƒ 20 206 (negatief) al voor het faillissement ontstaan of pas op het moment van het vaststellen van de aanslag, dus na het faillissement? In het eerste geval is de vordering rechtsgeldig gecedeerd en in eigendom overgedragen aan de NMB. In het tweede geval was, vanwege het faillissement, geen rechtsgeldige cessie meer mogelijk.

Rechtbank

Volgens de rechtbank Haarlem is de vordering van Jungen op de staat tot betaling van ƒ 20 206 eerst ontstaan met en door het vaststellen van de aanslag door de inspecteur.

De NMB gaat in hoger beroep.

Hof

Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en wijst de vordering van de NMB alsnog toe. Het hof oordeelt dat de belastingschuld ontstaat op het moment dat de voorwaarden zijn vervuld waaraan de wet het rechtsgevolg van de belastingheffing verbindt.

De curator stelt beroep in cassatie in.

Hoge Raad

De belasting is een schuld die rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Het opleggen van de aanslag is niet anders dan het in een bepaalde vorm en met de aan die vorm verbonden rechtsgevolgen vaststellen van het door de belastingplichtige verschuldigde belastingbedrag.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.