Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De executie tot afgifte van een roerende zaak die geen registergoed is, vangt aan met een bevel als bedoeld in artikel 439, dat van overeenkomstige toepassing is, behoudens dat de in het eerste lid van dat artikel bedoelde termijn niet behoeft te worden in acht genomen ter zake van de executie van vonnissen en beschikkingen, die uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard.
  2. De executie geschiedt doordat de deurwaarder de zaak onder zich neemt en afgeeft aan degene die haar krachtens de executoriale titel moet ontvangen. Hij maakt van een en ander onverwijld proces-verbaal op.
  3. De artikelen 440 en 443-444b  zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 444b  de waarde van de zaak in de plaats treedt van het bedrag van de vordering waarvoor beslag is gelegd.