Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een strafvorderlijk is een beslag dat in het kader van strafvordering door of namens het openbaar ministerie wordt gelegd.

Typen van strafvorderlijk beslag

De volgende typen van strafvorderlijk beslag kunnen worden onderscheiden: 

Voorwerpen

Strafvorderlijk beslag kan worden gelegd op alle voorwerpen (vgl. art. 33a lid 4 Sr en art. 36e lid 5 Sr).

  • HR 13-05-1988, NJ 1989, 201 (Motorschip Tobias)
    De verbeurdverklaring van een voorwerp heeft niet tot gevolg dat tevoren op de betreffende zaak gevestigde beperkte zakelijke rechten vervallen, nu de wettelijke regeling van de verbeurdverklaring in een dergelijke figuur niet voorziet en zij zonder wettelijke grondslag bezwaarlijk kan worden aanvaard. Ook moet worden aangenomen dat een tevoren ontstaan retentierecht - dat aan de schuldeiser de bevoegdheid geeft om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak aan de schuldenaar op te schorten totdat de vordering is voldaan, en dat, voor zover hier van belang, ook aan derden kan worden tegengeworpen - na de verbeurdverklaring mede jegens de staat kan worden ingeroepen, zoals het nadien ook in stand blijft jegens degenen die hun beperkt zakelijk recht op de zaak hebben behouden.