Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. Conclusie AG. Medeplegen te koop aanbieden en voorhanden hebben van voorwerpen waarvan verdachte weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van de in art. 11.3 en 5 Opiumwet strafbaar gestelde feiten....
 2. Ongegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv. Onderzoeksteam ‘23Basalt’. Verbeurdverklaring registergoed niet hoogstonwaarschijnlijk. Redelijk...
 3. Ongegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv. Onderzoeksteam ‘23Basalt’. Verbeurdverklaring registergoed niet hoogstonwaarschijnlijk. Redelijk...
 4. Beklag, beslag van i.h.k.v. rechtshulpverzoek van VS o.b.v. Rechtshulpverdrag tussen VS en Nederland inbeslaggenomen voorwerpen onder klager (Iraanse nationaliteit) t.z.v. verdenking van...
 5. Eiser heeft een pickup gekocht waarop beslag van de fiscus lag. Maar gedaagde was niet de verkoper.
 6. Faillissementsrecht. Op de dag van faillietverklaring van een vennootschap doet de bank in opdracht van de (indirect) bestuurder van de vennootschap betalingen aan crediteuren van de vennootschap....
 7. Verklaringsprocedure na conservatoir beslag en executoriaal derdenbeslag door de Ontvanger. Vraag of rekening-courant schuld van gedaagde aan zijn vennootschap door het conservatoir beslag opeisbaar...
 8. Incident, herstelexploot, verval aanhangigheid geding, niet-ontvankelijkverklaring, doorhaling beslag,
 9. Geen spoedeisend belang bij vordering tot staking van de executie nadat in eerste aanleg de schorsing van de executie is bevolen en daartegen niet is geappelleerd en bovendien ook conservatoir...
 10. Kort geding. Afwijzing vordering tot opheffing conservatoir beslag. Niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering van de beslaglegger.
 11. Afwikkeling samenwoning. Hoger beroep opengesteld tegen tussenvonnis dat (geen deelvonnis is maar) alleen eindbeslissingen behelst. Ontvankelijkheid. Eenvoudige gemeenschap: de woning. Is een...
 12. Op 13 juli 2015 heeft [appellant sub 2] beroepen ingesteld tegen het niet-tijdig beslissen door het Erasmus MC Rotterdam op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur,...
 13. Bij uitspraak van 9 april 2019 heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om van het verzoek van [appellant] om schadevergoeding op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Awb kennis te nemen....
 14. Overeenkomst van opdracht. Procesrecht. Opdrachtgever vordert o.g.v. onverschuldigde betaling terugbetaling van gefactureerde bedragen wegens ontbreken opdracht dan wel in rekening brengen van te...
 15. Mensenhandel. Verwerping verweer ten aanzien van rechtsmacht. Gelet op het bepaalde in artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht is de Nederlandse strafwet ook van toepassing op de van dat...
 16. Dwanginvordering; fiscaal beslag; verjaring; stuiting.
 17. Afwikkeling samenlevingsovereenkomst. Gedeeltelijke opheffing conservatoir beslag.
 18. Executiegeschil. Schuldeiser legt ten laste van schuldenaar beslag op roerende zaken. Derde stelt eigenaar van de beslagen zaken te zijn en vordert primair opheffing van het beslag en subsidiair...
 19. Veroordeling wegens overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken. Het hof verklaart verbeurd de in beslag genomen personenauto.
 20. Vordering opheffing vereenvoudigd executoriaal derdenbeslag. Artikel 479 g Rv. Vordering verklaring voor recht dat dit beslag onrechtmatig is.