Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak

 1. verzoek verkoop in beslag genomen aandelen ex artikel 474g Rv. Niet gebleken dat vonnis op grond waarvan beslag gelegd is, berust op kennelijke misslag. Evenmin misbruik van executiebevoegdheid....
 2. Schadevordering over weigering opheffing beslag nadat een derde partij de vordering heeft betaald waarvoor dat beslag is gelegd.
 3. Executoriaal beslag. Verklaring. Onjuist? VOF en vennoot
 4. Klaagschrift 552a Sv inzake inbeslaggenomen colors motorclub op grond van APV. Ongegrond. Motivering: Gelet op de marginale toets van de raadkamer strekt het in deze procedure te ver om antwoord te...
 5. Beklag tegen beslag onder Jehovah’s Getuigen. Art. 552a Sv. Art. 98 Sv. Beroep op verschoningsrecht. 1. Valt aanvullend klaagschrift binnen reikwijdte art. 552a Sv? 2. Heeft de rb ten onrechte...
 6. Opeisbaarheid vordering door executoriaal beslag. Beroep op bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
 7. KG. Gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld jegens eiser door conservatoir beslag te leggen op privérekeningen van eiser zonder daarvoor verlof te hebben gekregen. Gedaagde wordt veroordeeld tot...
 8. Huur woonruimte. Nieuwe huurachterstand? Imputatieregels van artikel 6:43 BW. Vordering tot ontbinding en ontruiming afgewezen. Executoriaal beslag op huursubsidie voor achterstallige huurtermijnen...
 9. Conclusie AG. Beklag, beslag. Art. 552p (oud) Sv en art. 552a Sv. Beslag gelegd en gegevens vastgelegd n.a.v. rechtshulpverzoeken van Belgische en Franse autoriteiten. Vastgelegde gegevens zijn...
 10. Kort geding, mondeling deelvonnis. Vordering tot opheffing beslag afgewezen, wel schorsing executieveiling. Toepassing artikel 470 Rv: beslagene krijgt vooralsnog een periode van vier weken om zelf...
 11. Groot aantal (pogingen tot) woninginbraken, onder andere met (bedreiging met) geweld, gepleegd door middel van het openbreken sleutelkastjes bij de voordeur in de provincie Limburg. Grof geweld...
 12. Kort geding. Executoriale en conservatoire beslagen op gelden die ten gunste van eiser onder 1 op een derdengeldenrekening van een notaris zijn geboekt, na uitwinning door eiser onder 1 van een...
 13. Vordering wegens onverschuldigde betaling energiekosten. Niet voldaan aan stelplicht. Vordering in conventie afgewezen. In reconventie is eiser gelast het gelegde beslag op te heffen. Vorderingen in...
 14. Conclusie PG: spoedprocedure in cassatie betreffende de bij de Amsterdamse deken inbeslaggenomen mobiele telefoon van de kroongetuige in het Marengo-proces. De kroongetuige had de telefoon in...
 15. Kort geding. Deurwaarders renvooi procedure met de vraag of beslag of de zorgbonus is toegelaten. En de vraag of de zorgbonus rechtstreeks voortvloeit uit de rechtsverhouding van de zorgaanbieder....
 16. Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Beslag op een uitkering. De gerechtsdeurwaarder heeft de beslagvrije voet op nihil gesteld met toepassing van artikel 475e Rv. Nieuwe klacht. Achterstallige...
 17. Indien de rechter oordeelt dat het beslag niet behoeft te worden gehandhaafd, dan zal hij moeten onderzoeken of de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen aan een belanghebbende onder wie de...
 18. Klacht KBvG. Vervolg op tussenbeslissing (ECLI:NL:GHAMS:2019:3379, aanhouding i.v.m. onderzoek door BFT). De KBvG verwijt de gerechtsdeurwaarder – samengevat – het volgende: a. Een door de...
 19. Klaagschrift strekkende tot teruggave van in beslag genomen goederen. Indien het gerecht, waarbij het klaagschrift is ingediend, constateert dat het niet bevoegd is tot de afdoening daarvan, dan zal...
 20. Klaagschrift strekkende tot teruggave van in beslag genomen goederen. Indien het gerecht, waarbij het klaagschrift is ingediend, constateert dat het niet bevoegd is tot de afdoening daarvan, dan zal...