Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

ECLI:NL:RBLIM:2017:5520 Rechtbank Limburg, 14-06-2017, 5392871 \ CV EXPL 16-9348
Incidentele vordering ex art. 843a Rv. Om incident toe te staan dient aan aantal voorwaarden te zijn voldaan. Onderhavige zaak heeft alle schijn van fishing expeditie. Bovendien ligt bewijsopdracht vooralsnog niet bij de eiser in het incident.

ECLI:NL:HR:2017:880 Hoge Raad, 16-05-2017, 15/04885
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv. Herhaald conservatoir beslag op motor, sloep en personenauto. Opvatting dat een eenmaal onrechtmatig geoordeeld ex art. 94a Sv gelegd beslag niet door een tweede op hetzelfde voorwerp ex art. 94a Sv gelegd beslag kan worden gevolgd, vindt in het algemeen geen steun in het recht (vgl. ECLI:NL:HR:2007:AZ3564).

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Rechtbank Noord-Holland, 04-05-2017, C/15/258178 / KG ZA 17-309
Problemen met doorhaling van conservatoir beslag in de openbare registers nadat de voorzieningenrechter het beslag bij vonnis heeft opgeheven. Gedaagde weigert de deurwaarder opdracht te geven tot doorhaling van het beslag en diverse deurwaarders weigeren het vonnis van de voorzieningenrechter in te schrijven.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1682 Gerechtshof Amsterdam, 02-05-2017, 200.204.502/01 GDW
De klacht valt in de volgende onderdelen uiteen. i. De gerechtsdeurwaarders hebben de beslagvrije voet niet juist gehanteerd. ii. Na opheffing van het derdenbeslag hebben de deurwaarders ten onrechte het van het UWV ontvangen vakantiegeld van klager niet aan het UWV teruggestort, maar aan collega-deurwaarders doorbetaald. iii. De deurwaarders hebben klager laten weten dat hij niet moest zeuren. iv. De deurwaarders hebben klager geen inzage gegeven in de verdeling van de doorbetaalde gelden.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1652 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2017, K14/0303
Afwijzing van beklag ex artikel 12 Sv over op klager toegepast geweld door de politie na de ontruiming van een café in de koningsnacht.

ECLI:NL:RBNNE:2017:1548 Rechtbank Noord-Nederland, 26-04-2017, C/17/153855 / KG ZA 17-54
Opheffing conservatoir beslag. Afweging belangen tussen eiser en beslaglegger

ECLI:NL:CRVB:2017:1598 Centrale Raad van Beroep, 25-04-2017, 16/3 13 PW
Vaststelling aflossingscapaciteit met toepassing van art. 457 Rv (cumulatief beslag). Beslagvrije voet bij koopwoning. Reservering voor onderhoud leidt niet tot verhoging. Het beslag door de belastingdienst op vermogensbestanddelen heeft geen invloed op de beslagvrije voet.

ECLI:NL:RBDHA:2017:3990 Rechtbank Den Haag, 21-04-2017, C-09-529543-KG ZA 17-391
Doden in beslag genomen pitbulls uit Amersfoort niet verboden Het gevorderde verbod aan De Staat om euthanasie te laten plegen op 16 van de 26 pitbulls die in beslag zijn genomen bij een huisinval in Amersfoort wordt afgewezen, zo oordeelt de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding aangespannen door de toenmalige eigenaren van de honden. 

ECLI:NL:RBAMS:2017:2609 Rechtbank Amsterdam, 20-04-2017, C/13/625500 / KG ZA 17-299
Vordering tot opheffing executoriaal beslag op een pand wordt wegens misbruik van recht toegewezen; de verkoopopbrengst komt geheel toe aan de bank en biedt de beslaglegger geen verhaal. Vordering tot informatieverstrekking over woon-en verblijfplaats en overige, vooral financiële omstandigheden is ook toewijsbaar en de Nederlandse rechter is bevoegd.

ECLI:NL:HR:2017:727 Hoge Raad, 18-04-2017, 16/05140
Ontneming w.v.v. hennepkwekerij. Vd is in de samenhangende strafzaak o.m. veroordeeld voor medeplegen hennepteelt.. Middel m.b.t. de berekening van het netto–voordeel ad 50% van de netto-opbrengst.

ECLI:NL:HR:2017:707 Hoge Raad, 18-04-2017, 15/05067
Beslissing beslag, art. 24.1 Sv. Niet blijkt dat de beslissing in het openbaar is uitgesproken. De HR zal doen wat het hof had behoren te doen en zelf de bestreden beslissing ter openbare tz. uitspreken (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BJ7799). CAG gevolgd. Samenhang met 15/05069 P, 15/05068.

ECLI:NL:CRVB:2017:1502 Centrale Raad van Beroep, 19-04-2017, 16/5962 WIA
Beslag op WIA-uitkering. Het Uwv is gehouden medewerking te verlenen aan het beslag, en heeft daarin geen keuze. Dit betekent niet dat het Uwv een restschuld van appellante erkent. De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en onderschrijft de daaraan in de aangevallen uitspraak ten grondslag gelegde overwegingen geheel.

ECLI:NL:RBLIM:2017:3516 Rechtbank Limburg, 19-04-2017, 5597595 \ CV EXPL 16-12226
Opposant komt in verzet tegen verstekvonnissen. Opposant heeft geweigerd om het betekeningsexploot in ontvangst te nemen. Op de voet van art. 46, lid 3 Rv neemt de verzettermijn een aanvang, zodat deze inmiddels is verstreken. Daarnaast is der executoriaal beslag gelegd, zodat de termijn van verzet ook op de voet van artikel 144 onder b Rv juncto 143, lid 3 Rv is verstreken.

ECLI:NL:RBOVE:2017:1630 Rechtbank Overijssel, 13-04-2017, 08/993167-16
Het luxejacht ‘Ebony Shine’ blijft aan de ketting liggen van het openbaar ministerie (OM). Dat oordeelt de rechtbank Overijssel. Het OM nam het jacht op verzoek van de Zwitserse autoriteiten in beslag vanwege een strafrechtelijk onderzoek tegen de vice-president van Equatoriaal-Guinea, die ook de zoon is van de president. Zwitserland verdenkt de man van witwassen.

ECLI:NL:RBROT:2017:2703 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017
Beslag gestolen auto, beroep op derdenbescherming ex art. 3:86 BW slaagt, klaagschrift ex art. 552a Sv gegrond.

ECLI:NL:RBROT:2017:2609 Rechtbank Rotterdam, 06-04-2017, 10/811374-16/ TUL VV 03/017677-14
Stompen tegen het oog van het slachtoffer levert geen zware mishandeling op, wel een poging tot zware mishandeling (voorwaardelijk opzet). Conservatoir beslag op geldbedrag dat onder de verdachte in beslag is genomen blijft gehandhaafd ten behoeve van schadevergoedingsmaatregel.

ECLI:NL:RBOVE:2017:1211 Rechtbank Overijssel, 22-02-2017, C/08/188809 / HA ZA 16-306
Vordering van zoon om inzage in het medisch dossier van zijn (overleden) vader in te mogen zien afgewezen. Belang van geheimhouding (7:457 BW) is van zodanig gewicht dat daarop slechts inbreuk kan worden gemaakt indien er voldoende concrete aanwijzingen bestaan dat een ander zwaarwegend belang geschaad zou kunnen worden.

ECLI:NL:RBOVE:2017:1504 Rechtbank Overijssel, 22-03-2017, C/08/179407/HA ZA 15-620
Executieverkoop pandrecht, oproepingstermijn niet onredelijk kort, geen strijd met artikel 3:325 BW, geen verlof van voorzieningenrechter nodig, redelijke uitoefening van executierecht

ECLI:NL:RBOVE:2017:1462 Rechtbank Overijssel, 01-03-2017, 08/952243-16
rechtbank AlmeloDe raadkamer oordeelt dat het OM een in beslag genomen motorboot niet hoeft terug te geven aan de vrouw van een verdachte. Hoewel de boot op haar naam staat zijn er voldoende aanwijzingen dat de boot door de verdachte is gekocht en hem toebehoort.

ECLI:NL:RBOBR:2017:1829 Rechtbank Oost-Brabant, 29-03-2017, C/01/318213 / KG ZA 17-127
Kort geding, opheffing conservatoir beslag, borgstelling Zaak met internationale aspecten. Opheffing van conservatoire beslagen gelegd in NL door een Belgisch bedrijf ten laste van een bestuurder van een vennootschap in privé. De beslagen zijn gelegd uit hoofde van een in een aanvullende overeenkomst tussen het bedrijf van eiser en gedaagde gevestigde borgstelling 

ECLI:NL:HR:2017:528 Hoge Raad, 28-03-2017, 16/02929
Beklag, beslag, art. 552a Sv. Gegronde klacht over het oordeel van de Rb. dat klager niet als rechthebbende op het geldbedrag van ongeveer € 45.000,- kan worden aangemerkt.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2825 Rechtbank Den Haag, 24-03-2017, C/09/526850 / KG ZA 17-186.
Dynamiet heeft de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in kort geding gedagvaard. Zij stelt zich op het standpunt dat BKR jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich uit te laten zoals BKR heeft gedaan in de televisie-uitzending van het consumentenprogramma Radar op 16 januari 2017, op de website van Radar en op haar eigen website. Dynamiet vordert daarom BKR te veroordelen om een en ander te rectificeren.

ECLI:NL:RBNNE:2017:1036 Rechtbank Noord-Nederland, 23-03-2017, 18/820305-16
Rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van 80 uren onbetaalde arbeid en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren voor het tezamen en in vereniging met anderen dealen van harddrugs (XTC en speed) in de periode van 1 augustus 2015 tot en met 6 april 2016 te Wehe-den Hoorn en/of Assen en/of Baflo en/of W...

ECLI:NL:RBOVE:2017:1325 Rechtbank Overijssel, 22-03-2017, C/08/198845 / KG ZA 17-63
De kortgedingrechter oordeelt dat het beslag op het Twenthe Centrum in Almelo moet worden opgeheven.

ECLI:NL:HR:2017:478 Hoge Raad, 21-03-2017, 16/02602
Hoge RaadPlukze. Verhouding ontnemingsvordering tot de terugvordering door gemeentelijke sociale dienst. Aanwijzing Ontneming en recht ex art. 79 RO. De regels die zijn vervat in de Aanwijzing Ontneming, Stcrt. 2009, 40 moeten worden beschouwd als recht ex art. 79 RO.

ECLI:NL:RBROT:2017:2442 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2017, C/10/494200 / HA ZA 16-109
Vorderingen die gedekt zijn door de hypotheek vallen niet onder de schone lei van de WSNP wanneer de gevestigde zekerheden voldoende zijn voor volledig verhaal. Geen schending zorgplicht bank vanwege het niet incasseren van verpande vorderingen.

ECLI:NL:RBOVE:2017:1421 Rechtbank Overijssel, 15-03-2017, C/08/183492 / HA ZA 16-97
Hypotheek met beleggingsverzekering, betwisting ontvangst correspondentie, afwijzing beroep op verjaring, artikel 6:89 BW.

ECLI:NL:RBGEL:2017:1648 Rechtbank Gelderland, 06-03-2017, 314265
Kort geding. Geschil over overname van aandelen en daarop rustend pandrecht. Uitleg VAN vaststellingsovereenkomst. Nader onderzoek nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Gebruik handelsnaam.

ECLI:NL:RBDHA:2017:2804 Rechtbank Den Haag, 15-02-2017, C/09/509539 / HA ZA 16-476
Nationale Hypotheek Garantie (NHG), borgtocht, artikel 7:865 BW, kwijtscheldingscriteria Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Uitleg criterium ‘te goeder trouw ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening’. Stichting WEW heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eisers niet aan het criterium te goeder trouw hebben voldaan.