Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De voor de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde licentievergoedingen vallen mede onder een op het octrooi gelegd beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder van de licentie is betekend (art. 68 lid 3 ROW 1995, eerste zin).

  • Deze vergoedingen moeten worden betaald aan de notaris voor wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk aan de licentiehouder is meegedeeld, en behoudens de rechten van derden die de executant moet eerbiedigen (art. 68 lid 3 ROW 1995, tweede zin).

Hetgeen aan de notaris wordt betaald, wordt tot de in art. 69 lid 2 ROW bedoelde opbrengst gerekend (art. 68 lid 3 ROW 1995, derde zin). 

Volgens art. 68 lid 3 ROW 1995, vierde zin zijn de artt. 475i476 en 478 Rv (baten bij vermogensrechten) van overeenkomstige toepassing.