Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens voor rechtbank (art. 584f lid 1 Rv)

De beslaglegger moet, om een luchtvaartuig te kunnen verkopen, volgens art. 584f lid 1 Rv op de griffie van de rechtbank in het rechtsgebied waar het luchtvaartuig zich bevindt, de volgende documenten neerleggen:

 • een afschrift van het proces-verbaal van inbeslagneming;
 • een uittreksel uit de registratie voor luchtvaartuigen als bedoeld in art. 107 lid 1 Kadw, dat ten minste de gegevens bevat, bedoeld in art. 92 lid 2 Kadw, onder a, c, d, e, f, g en j;
 • de gegevens omtrent niet doorgehaalde voorlopige aantekeningen, dan wel een soortgelijk uittreksel uit het verdragsregister.
Verzoek aan de rechtbank (art. 584f lid 2 Rv)

Volgens art. 584f lid 2 Rv verzoekt de beslaglegger voorts aan de rechtbank:

 1. benoeming van een rechter-commissaris voor de verificatie van de rechten waaraan het luchtvaartuig is onderworpen, en van de vorderingen die daarop verhaalbaar zijn;
 2. vaststelling van plaats, dag en uur, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben. Deze dag moet tenminste zeven weken liggen na de dagtekening van de beschikking der rechtbank;
 3. vaststelling van de dag, voor welke zij, die beweren rechten en vorderingen als bedoeld onder a te bezitten, deze bij de rechter-commissaris moeten kenbaar maken. Deze dag mag niet meer dan vier weken voor de dag van de verkoop liggen.
Kennisgeving verkoop (art. 584f lid 3 en 584g Rv)

Art. 584f lid 3 Rv, eerste volzin bepaalt dat de beslaglegger tenminste zes weken voor de dag van de verkoop die verkoop te Den Haag ter openbare kennis brengt op de wijze volgens een betreffende algemene maatregel van bestuur.

Wanneer beslag is gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig brengt de beslaglegger de verkoop ook ter openbare kennis in de plaats van het nationaliteitsregister waarin het luchtvaartuig is ingeschreven, is gevestigd, op de wijze daar voorgeschreven (art. 584f lid 3 Rv, tweede volzin).

Art. 584g Rv bepaalt dat de kennisgevingen uit hoofde van art. 584f lid 3 Rv een aantal gegevens moeten bevatten:

 1. de voornaam, de naam, en woonplaats van de executant;
 2. de korte vermelding van de titel, uit kracht waarvan hij beslag heeft gelegd;
 3. de vordering, waarvoor het beslag is gelegd;
 4. de door hem in het proces-verbaal gekozen woonplaats;
 5. de veilingvoorwaarden;
 6. de door de rechtbank op grond van art. 584f lid 2 Rv gegeven beschikkingen. 

Volgens art. 584f lid 4 Rv meldt de beslaglegger zes weken voor de dag van verkoop de verkoop bij aangetekende brief aan de beperkt gerechtigden en beslagleggers die staan vermeld in de registratie voor luchtvaartuigen volgens art. 92 Kadw of in een verdragsregister, als beperkt gerechtigd of beslaglegger staan vermeld.

Nadere vaststelling verkoop (art. 584h Rv)

Volgens art. 584h Rv kan de rechtbank, op verzoek van de executant, ook na het verstrijken van de volgens art. 584f lid 2 Rv onder c door haar gestelde termijn, nader plaats, dag en uur, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben, vaststellen alsmede een nadere dag, voor welke de in art. 584f Rv bedoelde vorderingen bij de rechter-commissaris moeten zijn kenbaar gemaakt. 

De rechtbank neemt bij deze nadere vaststelling - die zij slechts éénmaal kan doen - de termijnen in art. 584f Rv in acht en stelt overigens die voorwaarden, welke haar dienstig voorkomen. De executant vervult de formaliteiten, vermeld in art. 584f lid 3 en 4 Rv en in art. 584g Rv (art. 584h Rv).

Staat van rechten en vorderingen (art. 584 lid 1 Rv)

Art. 584i lid 1 Rv bepaalt dat na het verstrijken van de krachtens art. 584f lid 2 Rv onder c  of art. 584h  Rv door de rechtbank gestelde termijn, de rechter-commissaris uit de ingediende beweringen een staat opmaakt van de in art. 584f lid 2 Rv bedoelde rechten en vorderingen.

Nederlegging staat van rechten en vorderingen (art. 584j Rv)

Art. 584j lid 1 Rv bepaalt dat de in art. 484 Rv bedoelde nederlegging en mededeling tenminste twee weken voor de voor de verkoop vastgestelde dag plaatsvinden. 

Art. 584j lid 2 Rv voegt aan art. 584j lid 1 Rv toe dat de rechter-commissaris de lijst van rechten en vorderingen niet voor het voor de verkoop vastgestelde tijdstip sluit; tot dit tijdstip kunnen schuldeisers tegenspraak doen.

Verkoop (art. 584k Rv)

Art. 584k lid 1 Rv bepaalt dat, indien voor het tijdstip van de verkoop geen tegenspraak is gedaan dan tegen rechten en vorderingen die in rang na die van de executant komen, de rechter-commissaris de lijst sluit en dat tot verkoop wordt overgegaan.

Art. 584k lid 2 Rv bepaalt dat, indien voor het tijdstip van verkoop wel tegenspraak als bedoeld in het vorige lid is gedaan, de rechtercommissaris de verkoop verdaagt.

Art. 584k lid 3 Rv bepaalt dat, zodra op de tegenspraak is beslist bij een vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, de rechter-commissaris op verzoek van de executant de lijst sluit en dat hij plaats, dag en uur bepaalt, waarop de verkoop en de toewijzing zullen plaats hebben. Deze dag moet tenminste zeven weken liggen na de dagtekening van de beschikking van de rechter-commissaris.

Art. 584k lid 4 Rv bepaalt dat in dat geval de executant opnieuw de formaliteiten vervult, zoals vermeld in art. 584f lid 3 Rv. Hij verwittigt voorts hen, die een bewering hebben ingediend, alsmede de in art. 584f lid 4 Rv, bedoelde beperkt gerechtigden en beslagleggers, van de voorgenomen verkoop bij aangetekende brief, alsmede, zo mogelijk, bij per luchtpost verzonden aangetekende brief.

Kennisgeving rangwisseling (art. 584l lid 1 Rv)

Art. 584l lid 1 Rv bepaalt dat iedere schuldeiser van wie de vordering op de door de rechter-commissaris vastgestelde lijst hoger staat dan die van de beslaglegger, bij de verkoop de plaats van die beslaglegger kan innemen. Die schuldeiser moet dan wel ten minste zeven dagen voor de verkoop de beslaglegger per aangetekende brief hierover informeren.

Rangwisseling bij niet tijdige uitwinning (art. 584l lid 2 Rv)

Volgens art. 584l lid 2 Rv heeft iedere schuldeiser van wie de vordering op de lijst hoger op de lijst staat dan die van de beslaglegger, daarnaast het recht om diens plaats in te nemen wanneer de laatste de uitwinning niet of niet tijdig vervolgt. Dit recht vervalt, wanneer hij, na aanmaning door een belanghebbende, er binnen een redelijke termijn geen gebruik van maakt.

De schuldeiser, die van dit recht gebruik wenst te maken, vervult in dat geval opnieuw de formaliteiten volgens art. 584k lid 4 Rv.

Art. 584g Rv (Inhoud publicaties) vindt, voor zover mogelijk, overeenkomstige toepassing.

Wijze van verkoop (art. 584m Rv)

Opbod en afmijning (art. 584m lid 1 Rv)

Art. 584m lid 1 Rv bepaalt dat de verkoop geschiedt bij opbod en vervolgens bij afmijning voor de rechter-commissaris met inachtneming van de veilingvoorwaarden zoals hiervan door de beslaglegger is kennisgegeven of zoals deze door de rechter-commissaris op verzoek van een belanghebbende nader zijn bepaald, en overigens op de door de rechter-commissaris na raadpleging van de executant te bepalen wijze.

Rechter-commissaris beslist over toewijzing (art. 584m lid 2 Rv)

Art. 584m lid 2 Rv bepaalt dat de rechter-commissaris over de toewijzing beslist. Toewijzing vindt niet plaats, wanneer niet alle vorderingen, welke op de door de rechter-commissaris vastgestelde lijst als bevoorrecht boven de vordering van hem, op wiens verzoek de verkoop geschiedt, voorkomen, uit de opbrengst worden voldaan of door de koper te zijnen laste worden genomen.

Kosten van uitwinning (art. 584m lid 3 Rv)

Art. 584m lid 3 Rv bepaalt dat in het in art. 584m lid 2 Rv bedoelde geval de kosten van uitwinning ten laste van hem blijven, op wiens verzoek de verkoop geschiedt.

Betaling (art. 584n Rv)

Betalingstermijn (art. 584 n lid 1 Rv)

Volgens art. 584n lid 1 Rv, eerste zin moet de koper de koopprijs binnen twee dagen betalen aan de griffier van de rechtbank of aan een bewaarder die de griffier heeft aangewezen. De bewaarder moet voldoen aan de eisen van art. 445 Rv (Bewaring contant geld en waardepapieren).

De griffier betaalt uit de koopprijs de kosten van de executie en keert de netto-opbrengst uit volgens de door de rechter-commissaris opgestelde lijst, zodra deze gesloten is (art. 584n lid 1 Rv, tweede zin).

Niet nakoming koopovereenkomst (art. 584n lid 2 Rv)

Art. 584n lid 2 Rv bepaalt dat als de koper in de nakoming van de koopovereenkomst tekortschiet, de artt. 527-529 Rv (herveiling van een onroerende zaak) van overeenkomstige toepassing zijn.

Eigendomsverkrijging (art. 584o Rv)

Art. 584o Rv onderscheidt bij de eigendomsverkrijging een luchtvaartuig dat in het Nederlandse register is ingeschreven en een vliegtuig dat in het Verdrag van Chicago is ingeshreven.

Art. 584o lid 1 Rv bepaalt dat de koper de eigendom van een in het register teboekstaand luchtvaartuig verkrijgt door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing. 

 • Art. 584o lid 2 Rv bepaalt dat de bewaarder van de registers inschrijving weigert, indien niet tevens een verklaring van de griffier wordt overgelegd dat de koopprijs in zijn handen is gestort.

Art. 584o lid 3 Rv bepaalt dat de koper de eigendom van een in het verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig verkrijgt door de voldoening van de koopprijs.

Zuivering (art. 584p Rv)

Art. 584p lid 1 Rv, eerste zin bepaalt dat, tenzij in de veilingvoorwaarden anders is bepaald, door de levering aan de koper en de voldoening van de koopprijs alle op een in het register teboekstaand luchtvaartuig rustende rechten vervallen, en wel voor zover deze niet rang nemen boven het recht van de executant, alsmede de rechten die niet op de lijst van de rechter-commissaris voorkomen. 

De ingeschreven overeenkomsten, bedoeld in de artt. 8:1308 BW en 8:1309 BW, worden ontbonden, voor zover de daaruit voortvloeiende rechten rang nemen na de vordering van de executant. Aldus waardeloos geworden inschrijvingen van hypotheken en beslagen worden ambtshalve doorgehaald (vgl. art. 584p lid 1 Rv, tweede zin).

Art. 584p lid 2 Rv bepaalt dat, tenzij in de veilingvoorwaarden anders is bepaald, door de eigendomsverkrijging overeenkomstig art. 584o lid 3 Rv alle in het vorige lid bedoelde rechten vervallen die op een in het verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig rusten.

Vernietiging (art. 584q Rv)

Art. 584q Rv, eerste zin bepaalt dat, als het beslag en de executie niet overeenkomstig deze afdeling hebben plaats gevonden, een ieder, die daardoor is benadeeld, binnen zes maanden na de toewijzing kan vorderen dat de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verkoop is geschied de verkoop en daaropgevolgde eigendomsovergang vernietigt. 

Als deze vorderingen een in het register teboekstaand luchtvaartuig betreft, moet zij op straffe van niet ontvankelijkheid binnen drie dagen na de instelling daarvan in de openbare registers worden ingeschreven (vgl. art. 584q Rv, tweede zin).