Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verzoek tot conservatoir derdenbeslag onder een bank. Rechtbank relatief onbevoegd.

Feiten

Akerbouw BV te Uitgeest dient bij de rechtbank Noord-Holland een verzoekschrift in tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de ABN Amro Bank NV voor een vordering op Led Consultancy BV te Eindhoven. Vervolgens wordt Akerbouw in de gelegenheid gesteld haar verzoek aan te passen en dat zij toelicht op grond waarvan deze rechtbank relatief bevoegd is ten aanzien van het verzoekschrift.

Voorzieningenrechter

Het betreft hier een verzoek om beslag te mogen leggen onder een derde. Ingevolge art. 700 lid 1 Rv is bevoegd om daarover te oordelen de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel (bij bijvoorbeeld een derdenbeslag) binnen welk rechtsgebied de schuldenaar of degene onder wie het beslag moet worden gelegd, woonplaats heeft.

Ingevolge art. 1:10 lid 2 BW heeft een rechtspersoon zijn woonplaats ter plaatse waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel heeft.

Op grond van art. 1:14 BW heeft een persoon - waaronder ook een rechtspersoon kan worden verstaan - die een kantoor of filiaal houdt, ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen, mede daar woonplaats. Dit artikel schept voor een rechtspersoon in zoverre een tweede woonplaats naast die welke de rechtspersoon ingevolge artikel 1:10 lid 2 BW heeft.

Akerbouw geeft aan derdenbeslag te willen leggen onder ABN Amro Bank NV, volgens het verzoekschrift statutair gevestigd te Amsterdam. Verzoekster heeft met betrekking tot de bevoegdheid aangevoerd dat ABN Amro Bank NV mede kantoor houdt in Alkmaar en dat op grond daarvan de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om van het verzoek kennis te nemen.

Akerbouw heeft niets aangevoerd waaruit blijkt welk aanknopingspunt de gestelde vordering heeft met het filiaal van de ABN Amro Bank te Alkmaar, ook niet nadat zij in de gelegenheid is gesteld tot aanvulling van de motivering van het verzoekschrift op dit punt. Verzoekster heeft slechts vermeld dat verweerster een bankrekening houdt bij ABN Amro Bank.

Het enkele feit dat een vennootschap een filiaal houdt in een arrondissement kan geen bevoegdheid creëren. Indien dat anders zou zijn, zou art. 700 lid 1 Rv een loze bepaling worden ten aanzien van de relatieve bevoegdheid als het gaat om een beslag onder een bankinstelling op vorderingen die een schuldenaar op die bankinstelling heeft. Van algemene bekendheid is immers dat de grotere bankinstellingen in Nederland filialen in alle arrondissementen hebben.

Als de redenering van verzoekster zou worden gevolgd, zouden bij dergelijke conservatoire derdenbeslagen alle voorzieningenrechters in Nederland bevoegd zijn om te beslissen op verzoekschriften daartoe. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding af te wijken van Rb. Alkmaar (vzr.) 01-04-2009, ECLI:NL:RBALK:2009:BJ2408.

De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om van het verzoek kennis te nemen.