Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf ex art. 94 Sv. Belang van waarheidsvinding.

Het voortduren van beslag is volgens art. 116 Sv afhankelijk van het belang van de strafvordering.

Onder dat belang is te verstaan het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat. Tot deze belangen behoort niet alleen het belang dat is gemoeid met verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer, maar ook het belang van de waarheidsvinding.

Door te oordelen dat teruggave dient plaats te vinden indien aan het criterium is voldaan dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter later oordelend het inbeslaggenomene verbeurd zal verklaren dan wel zal ontrekken aan het verkeer, heeft de rechtbank derhalve een te beperkte – en daarmee onjuiste – maatstaf aangelegd.