Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onjuiste toepassing maatstaf ex art. 94 Sv. Belang van strafvordering. Rechthebbende.

Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het op grond van het voorliggende dossier en het verhandelde in raadkamer onvoldoende duidelijk is wie de sterkste rechten kan doen gelden ten aanzien van de auto. Van teruggave aan klager in die stand van het onderzoek kan dan ook volgens de rechtbank geen sprake zijn.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank diende

  1. te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert en zo neen,
  2. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp te gelasten aan de beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd, in welk geval de teruggave aan die rechthebbende moet worden gelast.

Door het achterwege laten van een oordeel of het belang van de strafvordering het voortduren van het beslag vordert en voorts te oordelen dat van teruggave aan klager geen sprake kan zijn omdat onvoldoende duidelijk is wie de sterkste rechten ten aanzien van het inbeslaggenomen voorwerp kan doen gelden, heeft de rechtbank bij het nemen van haar beslisssing een onjuiste maatstaf gehanteerd.