Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaf art. 94a Sv. HR herhaalt HR 21-09-1999, NJ 2000, 161. De rechtbank heeft juiste maatstaf aangelegd.

Anders dan het middel betoogt, vergt die maatstaf niet een onderzoek naar de proportionaliteit tussen de waarde van de inbeslaggenomen voorwerpen en de hoogte van het eventueel te ontnemen bedrag.

Omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat de rechter in de motivering van zijn beslissing ervan blijk dient te geven een dergelijk onderzoek te hebben verricht (vgl. HR 15-01-2008, NJ 2008, 63, LJN BB9890).

Zodanige omstandigheden zijn hier evenwel gesteld noch gebleken.