Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Openbare orde verzet zich niet tegen een herhaalde verlenging van de verkooptermijn ex artikel 474g Rv.

Feiten

Macquarie Bank is op grond van een beschikking van de rechtbank Amsterdam gerechtigd tot verkoop en levering van ten laste van Juno Holdings in executoriaal beslag genomen aandelen in Jupiter Holdings, en wel tot uiterlijk 11-11-2011. Deze termijn wordt kort voor het verstrijken van de termijn verlengd tot 11-11-2012. Vervolgens verlengt de rechtbank een jaar later de termijn nogmaals, nu tot 11-11-2013. De rechtbank bepaalt echter dat verdere verlenging niet zal worden toegestaan omdat een redelijke uitleg van de toepasselijke wettelijke regeling meebrengt dat de termijn van aanhouding beperkt dient te blijven.

Macquarie Bank gaat tegen de afwijzing van die verdere verlengingsmogelijkheid in beroep. Zij wenst de aandelen te verkopen en te leveren als (ook) de Hoge Raad - waar de hoofdprocedure tussen Macquarie Bank en Juno Holdings aanhangig is - in haar voordeel heeft beslist.

Hof

Het niet betwiste verzoek is toewijsbaar. De openbare orde verzet zich niet tegen een herhaalde verlenging van de termijn, zodat het verzoek van Macquarie Bank, ook op dit punt zal worden toegewezen. Het hof vernietigt de bestreden beschikking en bepaalt dat de termijn, indien nodig, op verzoek van Maquarie Bank wederom door de rechtbank kan worden verlengd, waarbij geldt dat dit verzoek de rechtbank uiterlijk op 11 november 2013 dient te bereiken.