Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag van gemeente Den Haag vanwege terugvordering bijstandsgelden onrechtmatig. Schadevergoeding afgewezen.

De gemeente Den Haag vordert teveel aan bijstand uitgekeerde bedragen van eiser terug en legt ten laste van hem beslag onder de SVB. De rechtbank verklaart de besluiten van de gemeente tot herziening van de bijstand ongegrond. Eiser vordert materiële en immateriële schadevergoeding wegens het onrechtmatig gelegde beslag.

De rechtbank stelt voorop dat degene die beslag legt op eigen risico handelt en, bijzondere omstandigheden daargelaten, de door het beslag geleden schade dient te vergoeden, indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld. Bijzondere omstandigheden daargelaten, is de beslaglegger wiens beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, aansprakelijk uit onrechtmatige daad jegens degeen op wiens recht het beslag inbreuk heeft gemaakt (HR 13-01-1995, NJ 1997, 366).

Vast staat dat het recht tot herziening van bijstand was komen te vervallen en daarmee ook het aan het beslag ten grondslag gelegde vorderingsrecht. Nu het beslag voor een groot deel is gelegd op grond van een nadien door de bestuursrechter vernietigd - en daarmee onrechtmatig - besluit, moet ervan worden uitgegaan dat de gemeente achteraf beschouwd ook onrechtmatig heeft gehandeld door op grond van dat besluit beslag te leggen. Daarmee is, blijkens voormeld arrest, in beginsel ook de schuld - in de terminologie van art. 6:162 BW - gegeven, ook al treft de gemeente ter zake de beslaglegging geen verwijt.

Vordering tot schadevergoeding wordt echter afgewezen, nu schade niet bewezen is.

Gerelateerde artikelen