Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vereniging van Eigenaars kan huurbeding niet inroepen.

Art. 3:264 BW geeft aan de hypotheekhouder, nadat de executieverkoop dan wel de in art. 509 Rv bedoelde overneming aan de hypotheekgever, is aangezegd de bevoegdheid om het huurbeding in te roepen. 

Dit recht komt ook aan de veilingkoper toe, mits de bevoegdheid zich op dit beding te beroepen op het tijdstip van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en deze de uitoefening krachtens de veilingvoorwaarden aan de veilingkoper overlaat. 

In art. 517 lid 2 Rv is voorts bepaald dat op verlangen van ieder van de in art. 517 lid 1 Rv bedoelde belanghebbenden, onder wie de hypotheekhouder, de veilingvoorwaarden tevens kunnen inhouden dat de zaak wordt verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belanghebbende kunnen worden ingeroepen. 

Noch uit art. 3:264 BW, noch uit art. 517 Rv vloeit voort dat de VvE de bevoegdheid heeft dan wel kan hebben gekregen het huurbeding jegens belanghebbenden in te roepen. De wet biedt daarvoor geen aanknopingspunten.

Uit art. 3:264 BW volgt veeleer dat naast de hypotheekhouder alleen de veilingkoper de bevoegdheid heeft het huurbeding in te roepen. Het bepaalde in art. 517 lid 2 Rv doet daar niet aan af.

Dat de hypotheekhouder verzoekster toestemming zou hebben gegeven om 'onder haar rechten' over te gaan tot executoriale verkoop maakt het voorgaande evenmin anders. Volgens art. 3:264 lid 5 BW kan het daar bedoelde verlof immers slechts op verzoek van de hypotheekhouder (aan haar) worden verleend.

Gerelateerde artikelen