Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Exequatur (art. 431 lid 1 Rv en art. 985 Rv)

Volgens art. 431 lid 1 Rv kunnen beslissingen van vreemde rechters en authentieke akten die buiten Nederland verleden zijn, niet in Nederland ten uitvoer worden gelegd, tenzij degene die de executie wenst over over een exequatur beschikt (vgl. artt. 985-994 Rv).

Nieuwe behandeling bij Nederlandse rechter (art. 431 lid 2 Rv)

De gedingen kunnen wel opnieuw bij de Nederlandse rechter worden behandeld en afgedaan (art. 431 lid 2 Rv).

  • HR 14-11-1924, NJ 1925, 91 (Bontmantel-arrest)
    De Nederlandse rechter moet in elk bijzonder geval beoordelen of en in hoeverre aan een vreemd vonnis gezag moet worden toegekend. Het hof overwoog dat het in strijd met de goede trouw en billijkheid zou zijn, als aan eiseres werd toegestaan haar vordering, nadat en omdat de Engelss rechter, wiens tussenkomst zij vrijwillig had ingeroepen, haar vordering had ontzegd, deze opnieuw aan het oordeel van de Nederlandse rechter te onderwerpen.
Verdragen

Volgens de artt. 985-994 Rv kan een exequatur voor beslissingen van een rechter van een vreemde staat worden gevraagd. De artikelen zijn van toepassing op verdragen die geen eigen exequaturprocedure kennen. Voorbeelden van dergelijke verdragen zijn:

  • het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) van 19 mei 1956;
  • het Haags (Kinder)alimentatie-executieverdrag van 15 april 1958.

Voor een groot aantal verdragen voorziet een uitvoeringswet in een eigen procedure ter verkrijging van een exequatur. De artt. 985-994 Rv zijn dan niet van toepassing. Voorbeelden van derge;ijke verdragen zijn:

  • het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954;
  • het EEX-verdrag van 27 september 1968 (dat door invoering van de EEX-Verordening betekenis heeft verloren);
  • de EEX-Verordening van 22 december 2002.
EEX-Verordening

De EEX-Verordening (EEX-Vo) bepaalt dat de beslisisng van een buitenlandse rechter wordt erkend (art. 33 EEX-Vo), tenzij er sprake is van een weigeringsgrond (art. 34 e.v. EEX-Vo). Een onderzoek naar de juistheid van de beslissing is verboden (art. 36 EEX-Vo). Uitvoerbare beslissingen kunnen in een andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd als zij aldaar uitvoerbaar zijn verklaard (art. 38 EEX-Vo).

De exclusief bevoegde rechter staat in een bijlage bij de verordening vermeld (art. 39 lid 1 EEX-Vo). De relatieve bevoegdheid hangt af van de woonplaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging worde gevraagf of de plaat van de tenuitvoerlegging (art. 39 lid 2 EEX-Vo).

Tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging is een rechtsmiddel mogelijk (art. 43 EEX-Vo).