Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Onder inbeslagneming van eenig voorwerp wordt verstaan het onder zich nemen of gaan houden van dat voorwerp ten behoeve van de strafvordering.

2.
Het beslag wordt beëindigd doordat hetzij

  1. het inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggegeven, dan wel de waarde daarvan wordt uitbetaald;
  2. het openbaar ministerie de last geeft als bedoeld in artikel 116, tweede lid, onder c;
  3. de machtiging als bedoeld in artikel 117 is verleend en het voorwerp niet om baat is vervreemd;
  4. de bewaring ingevolge artikel 118, derde lid, door tijdsverloop is beëindigd en het voorwerp niet om baat is vervreemd. 

3.
Onder teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen wordt begrepen het verrichten van de in verband met de beëindiging van het beslag vereiste formaliteiten.