Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Wanneer beslag is gelegd op een in het register teboekstaand luchtvaartuig zal het proces-verbaal van inbeslagneming in de in afdeling 2, Titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde openbare registers worden ingeschreven.
  2. Wanneer beslag is gelegd op een in een verdragsregister teboekstaand luchtvaartuig, zendt de deurwaarder een door hem gewaarmerkt afschrift van het proces-verbaal ten spoedigste rechtstreeks aangetekend en zo mogelijk per luchtpost naar de in artikel III, eerste lid, van het Verdrag van Genève bedoelde dienst, alsmede aan de bewaarder van het nationaliteitsregister, waar het luchtvaartuig is ingeschreven.
  3. In elk geval zal het proces-verbaal van beslag op straffe van nietigheid binnen drie dagen na het leggen daarvan aan de geëxecuteerde worden betekend.