Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De in artikel 571 bedoelde aanplakkingen en aankondigingen moeten inhouden:

  1. naar gelang de verkoop zal plaatsvinden met toepassing van artikel 570, 575 of 576 de naam van de notaris ten overstaan van wie de verkoop zal geschieden, de rechtbank voor welke de verkoop zal plaatsvinden of de naam van de deurwaarder die met de verkoop is belast;
  2. de voornaam, naam en woonplaats van de executant, alsmede de door deze met inachtneming van artikel 565, tweede lid gekozen woonplaats;
  3. de titel uit hoofde waarvan de verkoop plaatsvindt, en het bedrag dat krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is;
  4. de naam en de woonplaats van de eigenaar of de boekhouder van het in beslag genomen schip, indien een en ander bekend is, alsmede van hem jegens wie de onder c bedoelde titel luidt, indien deze een ander is dan de eigenaar;
  5. de naam van het schip;
  6. de scheepsruimte;
  7. de plaats waar het schip zich bevindt;
  8. de plaats, de dag en het uur, waarop de verkoop zal plaatshebben.