Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Nadat de verzekeraar verklaring heeft gedaan als bedoeld in artikel 476a, is de executant bevoegd tot het uitoefenen van:

  1. het recht op het doen afkopen van de levensverzekering;
  2. het recht om de begunstiging te wijzigen ten behoeve van de geëxecuteerde of diens nalatenschap.

2.
De geëxecuteerde is bevoegd op de bij de verzekeraar gebruikelijke voorwaarden de levensverzekering te belenen ter voldoening, voor zover mogelijk, van hetgeen aan de executant verschuldigd is.

3.
Het door de verzekeraar ingevolge belening of uitkering van de levensverzekering aan de geëxecuteerde of diens nalatenschap verschuldigde bedrag, valt onder het beslag.