Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip 'belanghebbende' komt, in het kader van strafvordering, bij beklag voor. Art. 552a Sv bepaalt dat de belanghebbenden zich schriftelijk kunnen beklagen over inbeslagneming.

Bij strafvorderlijk beslag is, in het kader van beklag, belanghebbende degene die stelt rechthebbende te zijn. 

Behalve degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen, kunnen de volgende personen als belanghebbende worden aangemerkt:

  • degenen die stellen een zakelijk recht op het inbeslaggenomen voorwerp te hebben, en
  • degenen die op grond van een overeenkomst er voor in aanmerking komen de beschikkingsmacht over het inbeslaggenomen voorwerp (terug) te krijgen.

Op grond van het bovenstaande zijn de volgende personen belanghebbende:

  • degene die stelt eigenaar te zijn;
  • beperkt zakelijk gerechtigden
  • personen met een retentierecht; 
  • de faillissementscurator; 
  • de directeur enig aandeelhouder van een BV waaronder beslag is gelegd. 

De volgende personen zijn geen belanghebbende:

  • de houder die teruggave verzocht van onder een ander inbeslaggenomen goederen, terwijl zijn raadsman had verklaard dat de goederen niet aan hem toebehoorden en niet aannemelijk was gemaakt dat hij namens de eigenaren optrad.
  • schuldeisers, ook al is hun vordering ontstaan uit jegens hen door de beslagene gepleegde misdrijven.

Gerelateerde artikelen