Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Analoge toepassing artikel 568 Rv op een in het buitenland te boek gesteld schip.

Art. 568 Rv bepaalt, voor zover van belang, dat de artt. 508 en 509 Rv van overeenkomstige toepassing zijn indien op een in beslag genomen schip dat te boek staat in de openbare registers bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 BW een of meer hypotheken rusten. Art. 509 geeft de hypotheekhouder de mogelijkheid de executie over te nemen.

In art. 568 Rv worden aldus de Nederlandse openbare registers aangewezen. Buitenlandse openbare registers zijn niet genoemd in afdeling 2 van titel van Boek 3 BW.

Tussen partijen is niet in geschil dat het schip niet in een Nederlands, maar in een Duits openbaar register staat geregistreerd. De vraag die derhalve aan de orde is, is of Universal Leasing zich kan beroepen op analoge toepassing van art. 568 Rv.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend. De regeling tot overname van de executie door een hypotheekhouder strekt er enerzijds toe misverstand uit te sluiten over de vraag wie tot executie mag overgaan en strekt er anderzijds toe te verzekeren dat een hypotheekhouder niet door een talmende executant wordt gefrustreerd in zijn executiebevoegdheid. Niet valt in te zien om welke reden een persoon die in het buitenland een recht van hypotheek heeft doen vestigen op een in het buitenland geregistreerd schip niet ook deze bevoegdheid zou mogen toekomen, indien de executie op dat schip in Nederland plaatsvindt.

Dat geldt eens te meer in een situatie als de onderhavige. Onweersproken is dat vorst (verdere) schade aan het schip kan veroorzaken en dat dit een prijsdrukkend effect heeft. Met name Universal Leasing, van wie de vordering naar moet worden aangenomen, in elk geval ten dele zal worden betaald, heeft derhalve een direct belang bij spoedige verkoop. Van enig rechtens relevant belang van Naval Marine of Fiwado om (te bewerkstelligen) daarmee te wachten is niet gebleken. Als rechtens relevant belang kan niet worden aangemerkt het frustreren van een spoedige verkoop om zo Universal Leasing te bewegen enig bedrag aan de beslaglegger(s) te betalen, hetgeen met name Naval Marine lijkt na te streven met haar opstelling.