Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag. Bevoegdheid voorzieningenrechter ex artikel 705 lid 1 Rv is aanvullende bevoegdheid. Tijdelijke opheffing conservatoir beslag. Tussentijdse wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed moeten worden geëerbiedigd.

Feiten

DKHB legt conservatoir beslag op onroerende zaken van KIVO. In aansluiting daarop start DKHB tegen KIVO een incassokortgeding voor de president van de rechtbank Haarlem. KIVO voert verweer in conventie en vordert in reconventie onder meer de opheffing van de door DKHB gelegde beslagen.

Rechtbank en hof

De president van de rechtbank Haarlem wijst de vorderingen van DKHB in conventie af en de vorderingen van KIVO in reconventie - uitvoerbaar bij voorraad - toe. Het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt het vonnis.

Cassatiemiddel

DKHB gaat onder andere in cassatie tegen de volgende opvatting van het hof: 'Want ook al zou het hof van oordeel zijn dat de beslagen ten onrechte waren opgeheven, dan nog zouden die beslagen niet ‘herleven’ wanneer de desbetreffende voorziening alsnog werd geweigerd.'

Hoge Raad

Bevoegde rechter

Art. 705 lid 1 Rv waarborgt dat, als er eenmaal verlof tot beslag is verleend, er steeds een Nederlandse rechter bevoegd is om over een vordering tot opheffing van het beslag te oordelen.

De in het artikel aan de rechter die het verlof heeft gegeven, toegekende bevoegdheid het beslag in kort geding op te heffen, is geen uitsluitende bevoegdheid in kort geding, maar een aanvullende bevoegdheid, en wel naast de bevoegdheid volgens (het huidige) art. 254 Rv.

Gevolgen vernietiging opheffing beslag

Een beslag dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is opgeheven, herleeft door vernietiging in hoger beroep van dat vonnis, met dien verstande dat wijzigingen in de rechtstoestand van het beslagen goed in de periode tussen de opheffing en de vernietiging moeten worden geëerbiedigd.

Als echter het vonnis waarbij het beslag is opgeheven, niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, en van het vonnis tijdig hoger beroep is ingesteld, behoudt het beslag zijn werking tot het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, waarna de rechtstoestand dat het beslag als opgeheven heeft te gelden, intreedt (vgl. HR 20-01-1995, NJ 1995, 413 (Smokehouse/Culimer).

Wordt het vonnis vernietigd, dan blijft het beslag zonder onderbreking van kracht.

Opmerkingen

Het arrest is in twee opzichten van belang: (1) de bevoegde rechter ex art. 705 lid 1 Rv en (2) de gevolgen van een vernietiging van de opheffing van een beslag.