Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wanneer terzake van de hoofdvordering een executoriale titel is verkregen en deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, gaat de beslaglegger tot executie over overeenkomstig art. 584f Rv (art. 729e Rv).

Een conservatoir beslag tot levering van een goed, blijft van kracht totdat hetzij de levering heeft plaatsgevonden, hetzij zes maanden zijn verstreken, nadat in de hoofdzaak een beslissing is verkregen die een executoriale titel oplevert en die in kracht van gewijsde is gegaan (art. 735 lid 1 Rv).

Een conservatoir beslag tot afgifte van een roerende zaak gaat volgens art. 704 lid 1 Rv over in een executoriaal beslag ex art. 492 Rv wanneer de beslaglegger een executoriale titel tot afgifte heeft (art. 735 lid 2 Rv).

Een deelgenotenbeslag vervalt, als de goederen waarop het beslag was gelegd aan een ander dan de beslaglegger worden toegedeeld (vgl. art. 733 lid 2 Rv).

  • Dit ligt voor de hand: het deelgenotenbeslag wordt gelegd met het oog op de toedeling van die goederen aan de deelgenoot. Als de goederen aan een andere deelgenoot worden toebedeeld, heeft het beslag geen zin meer.
Gronden (art. 770b lid 1 en 2 Rv)

Het maritaal beslag vervalt:

  • zodra de goederen aan de andere echtgenoot of geregistreerde partner worden toegedeeld of krachtens de verdeling aan de beslaglegger geleverd na toewijzing van het verzoek tot opheffing van de gemeenschap of tot echtscheiding, tot scheiding van tafel en bed of tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap (art. 770b lid 1 Rv).
  • zodra een verzoek als bedoeld in art. 770b lid 1 Rv wordt ingetrokken (art. 770b lid 2 Rv).
Bepalingen conservatoir beslag niet van toepassing (art. 770b lid 3 Rv)

Volgens art. 770b lid 3 Rv zijn de volgende bepalingen van het conservatoir verhaalsbeslag niet van toepassing: 704 lid 1 Rv715 lid 3 Rv722 Rv723 Rv en 724 lid 3 Rv.

Overschot (art. 770c Rv)

Een eventueel overschot van een executie wordt door de deurwaarder, notaris of pandhouder onverwijld gestort bij een bewaarder als bedoeld in art. 445 Rv ten behoeve van de echtgenoot of geregistreerde partner aan wie dit overschot wordt toegedeeld (art. 770c Rv).