Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ontbreken van gegevens in beslagrekest en -exploot maken het conservatoir beslag niet nietig.

X stelt een incidentele vordering in tot opheffing van door de curator gelegde conservatoire beslagen op onroerende zaken. X legt aan zijn vordering onder andere ten grondslag dat het beslagrekest noch het betekeningsexploot de woonplaats van de curator vermelden en dat de gelegde beslagen daardoor nietig zijn.

De eisen die in art. 278 Rv aan een verzoekschrift worden gesteld, zoals de vermelding van de woonplaats van de verzoeker, zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Ingevolge art. 45 lid 3 aanhef en onder b Rv juncto art. 66 lid 1 Rv leidt het ontbreken van de woonplaats van de verzoeker in een exploot tot nietigheid van dat exploot indien aannemelijk is dat degene voor wie het is bestemd door het gebrek is benadeeld.

X heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die aannemelijk maken dat hij door het gebrek in het betekeningsexploot is benadeeld. Het beroep van X op de nietigheid van het betekeningsexploot wordt derhalve als onvoldoende onderbouwd verworpen.

Voor zover X met zijn beroep op art. 504 Rv zich tevens op de nietigheid van het exploot waarbij het beslag is gelegd heeft willen beroep, baat hem dat evenmin.

Het verzuim van de bij art. 504 Rv op straffe van nietigheid voorgeschreven vermelding van de woonplaats van de beslaglegger in het exploot waarbij het beslag wordt gelegd, leidt niet zonder meer tot opheffing van de gelegde beslagen.

Ingevolge art. 705 Rv jo. art. 438 lid 2 Rv, vierde zin kan die opheffing worden geweigerd indien een bevel tot herstel van het verzuim passend is.

Nu niet is gesteld dat X door het verzuim om de woonplaats van de curator in het exploot te vermelden is benadeeld, acht de rechtbank opheffing van de beslagen een te ver strekkende maatregel en een bevel tot herstel van het verzuim passender. Dat bevel tot herstel kan echter achterwege blijven nu de curator in zijn conclusie van antwoord in het incident zijn woonplaats heeft opgegeven en aldus het verzuim reeds op adequate wijze heeft hersteld.