Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Procedure ex art. 552a Sv. Gemeente ten onrechte niet als belanghebbende aangemerkt.

Hoge Raad

Het wettelijk systeem brengt mee dat op het gerecht de plicht rust om, alvorens op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een of meer anderen dan de klager als belanghebbend moet(en) worden aangemerkt, in welk geval het gerecht niet de teruggave van het in beslag genomen voorwerp aan de beslagene mag gelasten zonder dat die belanghebbende(n) - indien zijn/hun adres bekend is/zijn - in de gelegenheid is/zijn gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.

In aanmerking genomen dat, naar de rechtbank heeft vastgesteld, de gemeente Noordwijkerhout aangifte van diefstal van de bedoelde woonwagen heeft gedaan, alsmede gelet op de mededeling van de officier van justitie dat de gemeente Noordwijkerhout eigenaar is van de woonwagen, is onbegrijpelijk waarom de gemeente Noordwijkerhout niet als belanghebbende is aangemerkt en waarom niet - zonodig met aanhouding van de behandeling van het door klager ingediende klaagschrift - de gemeente Noordwijkerhout in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.

Gerelateerde artikelen