Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Rechtbank moet nagaan of een ander dan klager als belanghebbende moet worden aangemerkt.

Vooropgesteld wordt dat het wettelijk stelsel meebrengt dat op de rechter de plicht rust om, alvorens op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een ander dan klager als belanghebbende moet worden aangemerkt.

In dat geval mag de rechter niet treden in de beoordeling van het klaagschrift zonder dat die belanghebbende – indien deze bekend of gemakkelijk traceerbaar is – in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.

Nu de stukken van het geding inhouden dat een verzekeringsmaatschappij stelt inmiddels eigenaar te zijn van het in beslag genomene, is zonder nadere motivering niet begrijpelijk waarom de rechtbank niet (een vertegenwoordiger) van de verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid heeft gesteld zelf een klaagschrift in te dienen (vgl. HR 08-07-2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8667).

Gerelateerde artikelen