Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Rechtbank moet nagaan of een ander dan klager als belanghebbende moet worden aangemerkt.

Het wettelijk systeem brengt mee dat op het gerecht de plicht rust om, alvorens op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv te beslissen, aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens na te gaan of een of meer anderen dan de klager als belanghebbenden moet(en) worden aangemerkt, in welk geval het gerecht niet de teruggave van het in beslag genomen voorwerp aan de beslagene mag gelasten zonder dat die belanghebbende(n) - indien zijn/hun adres(sen) bekend is/zijn - in de gelegenheid is/zijn gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen.

In aanmerking genomen dat, naar de rechtbank heeft vastgesteld, de onderhavige auto ten tijde van de inbeslagneming eigendom was van X NV, is onbegrijpelijk waarom X NV niet als belanghebbende is aangemerkt en waarom – zo nodig met aanhouding van de behandeling van het door de klaagster ingediende klaagschrift - zij niet in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord en om desgewenst zelf een klaagschrift in te dienen (vgl. HR 15-02-1994, NJ 1994, 689).

Gerelateerde artikelen