Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Niet gebleken van onderzoek rechtbank naar grondslag beslag. Maatstaf ex art. 94a Sv.

Gelet op het feit dat het klaagschrift ex art. 552a Sv onder meer inhoudt dat het zich richt tegen het beslag ‘voorzover dat moet worden geacht conservatoir te zijn', had de rechtbank blijk moeten geven te hebben onderzocht op grond van welke bepalingen het beslag is gelegd, meer in het bijzonder of het beslag mede berustte op art. 94a Sv.

Voorzover een beklag is gericht tegen inbeslagname ex art. 94a Sv geldt immers als maatstaf, anders dan die welke de rechtbank heeft aangelegd, of zich al dan niet het geval voordoet dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, een geldboete tot tenminste de hoogte van de waarde van het in beslag genomen voorwerp danwel de verplichting tot betaling van een geldbedrag tot tenminste die hoogte ter ontneming van wederrechtelijk voordeel zal opleggen (vgl. HR 25-03-2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3850).

Gerelateerde artikelen