Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij beslag ex art. 94 Sv staat waarheidsvinding centraal.

Onder het belang van de strafvordering is te verstaan de veiligstelling van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat. Tot deze belangen behoort, voorzover hier van belang, het aan de dag brengen van de waarheid (vgl. HR LJN AB6125).

Het oordeel van de rechtbank dat de door haar genoemde onderzoeksgronden i.c. moeten worden gerekend tot het belang van de strafvordering geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat onderzoek naar de waarde, de herkomst en de oorspronkelijke eigenaar van de inbeslaggenomen tegels van belang kan zijn voor de waarheidsvinding omtrent strafbare feiten.