Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan de indiener van het klaagschrift.

In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat het hier een beklag betreft tegen het voornemen van de officier van justitie om de onder klager in beslag genomen personenauto terug te geven aan de rechthebbende (art. 116 lid 3 Sv), in dit geval de gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij.

Voorzover het middel zich richt tegen het oordeel van de rechtbank dat het belang van strafvordering het voortduren van het beslag niet meer vordert, miskent het dat de rechtbank dienaangaande gebonden was aan het oordeel van de officier van justitie (vgl. HR 04-07-2006, ECLI:NL:HR:2006:AX6283).

De beklagprocedure als bedoeld in het vierde boek, Titel IX Sv kent niet de mogelijkheid van een last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift strekkende tot teruggave heeft ingediend.

Als degene bij wie het voorwerp is inbeslaggenomen zich op de voet van art. 116 lid 3 (oud) Sv heeft beklaagd over het voornemen van het openbaar ministerie dat voorwerp te doen teruggeven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt en op dat klaagschrift wordt beslist dat het beklag ongegrond is, kan de officier van justitie uitvoering geven aan bedoeld voornemen zodra die beschikking onherroepelijk is.

De beschikking op dat klaagschrift kan niet de last inhouden dat het inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggegeven aan rechthebbende (vgl. HR 26-11-2002, ECLI:NL:HR:2002:AE6595).

Gerelateerde artikelen