Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Cessie van een toekomstige vordering is niet rechtsgeldig als de cedent op het moment van het ontstaan van die vordering beschikkingsonbevoegd is.

Feiten

Kleijn vraagt een uitkering uit het Visserijfonds aan.vanwege het uit de visserij halen van zijn viskotter ‘Leon’. Kleijn cedeert de vordering die hij heeft of zal verkrijgen aan zijn bank. Niet lang daarna gaat hij failliet. Tijdens het faillissement laat het Visserijfonds de curator weten dat de aangevraagde uitkering is toegekend.

Rechtsvraag

De bank en de curator twisten over de vraag of de cessie van Kleijn aan de banken rechtsgeldig is.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat een toekomstige vordering kan worden gecedeerd, als zij haar onmiddellijke grondslag vindt in een ten tijde van de cessie reeds bestaande rechtsverhouding.

Een cessie (verpanding) van een toekomstige vordering kan niet aan de boedel worden tegengeworpen als de cedent vóór het ontstaan van de vordering failliet wordt verklaard.

De cedent is op het moment waarop de vordering ontstaat immers - uit hoofde van het faillissement - beschikkingsonbevoegd. Deze beschikkingsonbevoegdheid staat aan en rechtsgeldige cessie in de weg.

Gerelateerde artikelen