Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Deurwaarderskortgeding. Looncessie niet rechtsgeldig en bovendien paulianeus.

Feiten

X draagt in januari 2012, op grond van een akte van cessie, al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van zijn dienstverband bij zijn werkgever Synergy Health Duiven B.V. aan B&W Inkomensbeheer over. In de akte staat dat Synergy € 680,00 per maand moet inhouden op het loon van X en dat dit bedrag moet worden overgeboekt naar B&W.

De rechtbank Gelderland veroordeelt gedaagde in oktober 2014 tot betaling van een huurachterstand van € 2.800,00 aan Y. Y legt vervolgens in december 2014 executoriaal loonbeslag onder Synergy.

Y vernietigt de akte van cessie op grond van art. 3:45 BW (de 'actio pauliana'). De deurwaarder verzoekt namens hem in een deurwaarderskortgeding ex art. 438 lid 4 Rv de voorzieningenrechter:

  • te beslissen in hoeverre de genoemde cessie geldig is;
  • als de cessie in beginsel geldig wordt geacht, te beslissen of de executant deze rechtshandeling rechtsgeldig heeft vernietigd op basis van art. 3:45 BW;
  • als de cessie ongeldig of rechtsgeldig vernietigd wordt geacht, Synergy te bevelen het loon dat zij aan gedaagde schuldig is of zal worden, voor zover het de beslagvrije voet overstijgt, af te dragen aan de deurwaarder.
Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter overweegt dat van een (werkelijke) cessie geen sprake is. De loonvordering van X op zijn werkgever komt niet in het vermogen van B&W, maar wordt uitbetaald op een rekening ten name van X. De ‘akte van cessie’ strekt aldus kennelijk niet tot overdracht van een vordering. De ‘cessie’ kan dan niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen.

Voor zover er wel sprake van een overdracht is, is de cessie paulianeus in de zin van art. 3:45 BW. De cessie heeft als effect dat het loon van de debiteur aan verhaal voor beslagleggers wordt onttrokken en uitsluitend wordt aangewend voor de voldoening van crediteuren die hun vordering aan B&W hebben opgegeven. X en B&W behoorden te weten dat de benadeling van beslagleggende crediteuren daarvan het gevolg zou zijn. Het ligt voor de hand dat de cessie, die onverplicht is, juist ook bedoeld is om verhaal door crediteuren door middel van beslaglegging te frustreren opdat het loon voor voldoening van crediteuren door tussenkomst van B&W kan worden aangewend. 

Voor de voldoening van schuldeisers gelden nauwkeurig in de wet geregelde rechtsfiguren van beslag en executierecht, faillissementsrecht en schuldsanering, die de juiste voldoening van schuldeisers met inachtneming van de paritas creditorum waarborgen. Een buitenwettelijke soort schuldregeling via een cessie die de normale executie voor (andere) crediteuren dwarsboomt, is daarmee in strijd.

Gerelateerde artikelen