Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hoofdzaak is geen procedure tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening van de vordering, ter verzekering waarvan conservatoir beslag is gelegd.

Na het leggen van conservatoire (derden)beslagen heeft de beslaglegger, Acciona, een zaak aanhangig gemaakt. Deze zaak betreft echter niet een procedure die strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening van de vordering, ter verzekering waarvan het conservatoir beslag is gelegd.

OSX Leasing vordert daarom de opheffing van alle conservatoire beslagen die Acciona ten laste van OSX Leasing heeft doen leggen.

Voorzieningenrechter

Acciona voert aan dat zij in de in Brazilië aanhangig gemaakte hoofdzaak schadevergoeding heeft gevorderd vanwege - door onder meer OSX Leasing - schending van de Termination Agreement.

Daarmee erkent Acciona dat met de vordering op OSX Leasing die zij thans voor ogen heeft sprake is van een andere vordering dan ten tijde van de beslagrekesten als grondslag is aangevoerd voor de conservatoire beslagen. Kern van de in de rekesten gepretendeerde vordering is immers nakoming van een op grond van de Termination Agreement op OSX Leasing rustende betalingsverplichting.

Voor zover Acciona meent dat zij met de ‘Braziliaanse procedure’ een hoofdzaak in de zin van art. 700 lid 3 Rv heeft ingesteld wordt zij daarin om die reden niet gevolgd. Het begrip ‘hoofdzaak’ in deze bepaling betreft immers een procedure die strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening van de vordering, ter verzekering waarvan het conservatoir beslag is gelegd (vgl. HR 26-02-1999, NJ 1999, 717).

Dat is met de in Brazilië ingestelde procedure niet het geval. In die procedure is immers geen sprake meer van een vordering van BRL 300.000.000 op OSX Leasing uit hoofde van de Termination Agreement. Ook anderszins is niet gesteld of gebleken van een hoofdzaak in de hiervoor bedoelde zin.

De slotsom is daarom dat Acciona niet heeft voldaan aan de bij het verlenen van verlof gestelde voorwaarde dat de hoofdzaak dient te worden ingesteld binnen een termijn van drie respectievelijk vier weken na de eerste beslaglegging.

Dat brengt mee dat de ten laste van OSX Leasing gelegde conservatoire beslagen vanwege het ongebruikt verstrijken van termijnen voor het instellen van de hoofdzaak van rechtswege zijn vervallen.