Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een sommenverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar bij een bepaalde gebeurtenis aan de begunstigde de verzekerde som uitkeert, waarbij er geen schade hoeft te zijn geleden (vgl. art. 7:964 BW, eerste zin). De sommenverzekering is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 17, afdeling 3.

Vormen van sommenverzekering zijn:

Tegenover een sommenverzekering staat een schadeverzekering.

Persoonsverzekering

Een sommenverzekering is slechts toegelaten bij een persoonsverzekering en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zonodig binnen daarbij vast te stellen grenzen, zijn aangewezen (art. 7:964 BW, tweede zin).

Beslag ten laste van de begunstigde

Uit art. 479ka lid 1 Rv volgt dat een schuldeiser derdenbeslag onder de verzekeraar kan leggen op een uitkering uit een sommenverzekering ten laste van de begunstigde.

Er gelden twee voorwaarden:

  1. de aanwijzing is aanvaard of kan worden aanvaard;
  2. de aanwijzing is onherroepelijk volgens art. 7:968 BW b t/m d en de begunstigde heeft de aanwijzing niet afgewezen.

Art. 479ka lid 2 Rv, eerste zin bepaalt dat de begunstigde derde, in het geval van art. 479ka lid 1 Rv onder b., geacht wordt zijn aanwijzing te hebben aanvaard voor zover de executie strekt. Betreft de aanwijzing een uitkering uit een levensverzekering, dan geldt deze bepaling niet zolang de begunstiging volgens art. 479r lid 1 Rv, eerste zin kan worden gewijzigd.

Regeling

Een bijzondere regeling voor een beslag op een uitkering uit een sommenverzekering bestaat nog niet zo lang. Op 1 december 1998 werd de regeling van het executoriale derdenbeslag op levensverzekeringen van kracht.

Voor 1 december 1998 waren er geen specifieke bepalingen over het beslag en de uitwinning van sommenverzekeringen, waaronder levensverzekeringen en waren de bepalingen van het derdenbeslag van toepassing. De regels van het derdenbeslag gaven echter geen antwoord op bijvoorbeeld de vraag of een schuldeiser een levensverzekering kon laten afkopen om zich zo op de afkoopsom te kunnen verhalen.