Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag op gegiraliseerde effecten is mogelijk.

Feiten

De Rabobank Eindhoven beheert een effectenportefeuille van Beleggings- en beheermaatschappij De Lepelaer BV. De portefeuille wordt geadministreerd via een effectenrekening. De ontvanger van de belastingdienst legt ten laste van De Lepelaer executoriaal derdenbeslag onder de bank vanwege een belastingschuld van € 595.000. Op basis van dit beslag betaalt de bank het bedrag aan de ontvanger.

De Lepelaer vindt dat de Rabobank ten onrechte het bedrag heeft betaald, Volgens haar kan er geen beslag op de effectenrekening worden gelegd omdat de effecten geen vorderingen of roerende zaken in de zin van art. 475 Rv zijn.

Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de effectenrekening een deelgenootschap (aandeel) in een verzameldepot van gegiraliseerde effecten betreft zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Een deelgenoot in een verzameldepot kan niet beschikken over afzonderlijke, geïndividualiseerde effecten, maar heeft recht op uitlevering van de hoeveelheid effecten waarvoor hij deelgenoot is, tenzij de instelling die de effecten heeft uitgegeven uitlevering onmogelijk heeft gemaakt (art. 26 Wge).

Een gegiraliseerd effect dient te worden beschouwd als een vermogensrecht op naam van eigen aard en kan daarmee niet worden aangemerkt als een vordering of zaak als bedoeld in art. 475 Rv.

De wetgever heeft echter middels art. 24 Wge voorzien in de mogelijkheid om derdenbeslag te leggen op het aandeel van een deelgenoot in een effectenverzameldepot. Hieruit vloeit voort dat de effectenrekening van De Lepelaer vatbaar was voor het derdenbeslag door de Ontvanger.

In de Wet giraal effectenverkeer is niet geregeld op welke wijze beslag moet worden gelegd op een aandeel in een verzameldepot. Bij de beantwoording van de vraag of in geval van een derdenbeslag op een aandeel in een verzameldepot een uitdrukkelijke omschrijving nodig is in de zin van art. 475a lid 3 Rv, dient dan ook rekening te worden gehouden met de ratio en het systeem van de Wge. De bedoeling van de Wge is (onder meer) om de logistieke en administratieve last verbonden aan de levering van effecten middels toonderstukken te verlichten door effecten te immobiliseren en te dematerialiseren.

Voor levering van gegiraliseerde effecten is niets méér vereist dan de enkele bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling (art. 17 Wge).

Dit betekent dat een aandeel in een verzameldepot op eenvoudige wijze ter beschikking kan worden gesteld van een derde en dat moet worden aangenomen dat de formele eis van art. 475a lid 3 Rv - welke bepaling ziet op goederen die middels een akte moeten worden geleverd - hierop niet van toepassing is.

Gerelateerde artikelen