Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als beesten of werktuigen voor de landbouw, of vruchten te velde die al van de grond zijn afgescheiden, in beslag zijn genomen, kan de kantonrechter, op verzoek van de executant, en na het horen van de geëxecuteerde, een geschikte persoon aanstellen om voor de nodige bedrijfsvoering, verzorging of inzameling zorg te dragen (art. 451 lid 1 Rv).

Rechtsmiddelenverbod

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een toewijzende beschikking volgens art. 451 lid 1 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 451 lid 2 Rv).

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.

Rechtspraak
  • HR 11-04-1997, NJ 1998, 236 (Verbeeck/ABN AMRO)
    De bank mocht de runderen in afwachting van een definitieve beslissing op haar vordering tegen haar debiteur in revindicatoir beslag nemen en vervolgens de benoeming van een gerechtelijk bewaarder uitlokken. Dat de gerechtelijk bewaarder, in opdracht van de bank, het vee heeft afgemest en voor de slacht heeft verkocht, strookt met de aard van de in bewaring gegeven zaken en viel derhalve binnen de uit de gerechtelijke bewaring voortvloeiende bevoegdheden van de bewaarder, respectievelijk de bank.