Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verkoop in het openbaar (art. 463 lid 1 en 2 Rv)

De executoriale verkoop van roerende zaken vindt in het openbaar op een executieveiling plaats. Dit gebeurt ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder, op een door hem aangewezen plaats binnen zijn ambtsgebied (vgl. art. 463 lid 1 Rv).

Wordt de in beslag genomen zaak op een markt of beurs verhandeld, dan kan, in afwijking van de artt. 464-466 Rv en art. 469 Rv, de verkoop op die markt plaatsvinden door tussenkomst van een tussenpersoon, en wel volgens de regels en gebruiken van een gewone verkoop (art. 463 lid 2 Rv).

Effecten aan toonder (art. 463 lid 3 Rv)

De voorzieningenrechter van de rechtbank kan op verzoek van de beslaglegger of de geëxecuteerde een verkoop als in art. 463 lid 2 Rv  bedoeld ook bepalen ten aanzien van effecten aan toonder die niet op de beurs verhandeld worden (art. 463 lid 3 Rv).

Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Veilingvoorwaarden (artt. 463a en 463b Rv)

Geschillen over de veilingvoorwaarden, de wijze van verkoop of dag, uur of plaats daarvan worden op verzoek van de meest gerede partij of de deurwaarder beslist door de voorzieningenrechter van de rechtbank, onverminderd de bevoegdheid van hen van wie rechten bij de executie niet worden geëerbiedigd, zich daartegen overeenkomstig art. 438 Rv te verzetten (art. 463a Rv). Het verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Rechtsmiddelenverbod (art. 463b Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen beschikkingen krachtens de art. 462 lid 2 Rvart. 463 lid 3 Rv en art. 463a Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 463b Rv).

Wijze van veilen (art. 469 Rv)

De verkoop wordt gehouden bij opbod of, ter keuze van de executant, bij opbod gevolgd door afmijning en de toewijzing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling in handen van de deurwaarder (vgl. art. 469 lid 1 Rv).

De deurwaarder is bevoegd te vorderen, dat hem door elke bieder de geboden koopsom wordt ter hand gesteld en mag deze onder zich houden, totdat de zaak is toegewezen (vgl. art. 469 lid 2 Rv).

Stelt een bieder, na de in art. 469 lid 2 Rv bedoelde vordering, de geboden koopsom niet aan de deurwaarder ter hand, dan wordt zijn bod niet aangenomen en wordt hij gedurende de gehele verkoping niet meer als bieder toegelaten (vgl. art. 469 lid 3 Rv). 

Bij de toewijzing wordt geen rekening gehouden met biedingen die ingevolge art. 469 lid 3 Rv niet mogen worden aangenomen (vgl. art. 469 lid 4 Rv).

Bij gebreke van betaling zal de zaak terstond weer verkocht worden ten laste van hem wien zij toegewezen is (vgl. art. 469 lid 5 Rv).

Staking van de executie bij voldoende opbrengst (art. 470 lid 1 Rv)

Men zal met de verkoop der in beslag genomen zaken niet verder gaan dan nodig is om een opbrengst te verkrijgen, die voor betaling van de schulden en kosten voldoende is (art. 470 lid 1 Rv).

Te dien einde kan de geëxecuteerde de orde regelen, volgens welke de zaken zullen worden verkocht (art. 470 lid 2 Rv).

Deurwaarder verantwoordelijk voor de opbrengst (art. 474 Rv)

De deurwaarder is verantwoordelijk voor de verkregen opbrengst en voldoet daaruit onverwijld de kosten van de executie. Hij vermeldt in zijn proces-verbaal de namen en woonplaatsen van de kopers (art. 474 Rv).