Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vreemdelingenbeslag. Geen vermelding vestigingsplaats beslaglegger leidt niet tot nietigheid beslag.

Feiten

Carrier Tanker Inc. legt (conservatoir) vreemdelingenbeslag ten laste van LR Ice Shipping Eight Ltd.. In het beslagexploot staat niet de werkelijke vestigingsplaats van Carrier Tanker vermeldt. Ice Shipping stelt dat het beslag nietig is, omdat art. 440 Rv bepaalt dat het beslagexploot op straffe van nietigheid de woon- of vestigingsplaats van de beslaglegger moet vermelden.

Hoge Raad

Art. 66 lid 1 Rv bepaalt dat de niet-naleving van hetgeen in afdeling 1.6 Rv is voorgeschreven, slechts nietigheid meebrengt voor zover aannemelijk is dat degene voor wie het exploot is bestemd, door het gebrek onredelijk is benadeeld.

Hoewel deze bepaling naar haar bewoordingen slechts geldt met betrekking tot hetgeen in afdeling 1.6 Rv is voorgeschreven (art. 45-66 Rv), valt zij ook toe te passen op andere vormvoorschriften die gelden voor exploten en ten doel hebben de belangen te beschermen van degene voor wie het exploot is bestemd.

Het gaat bij deze bepaling immers om een algemeen beginsel. Op zulke vormvoorschriften met betrekking tot beslagexploten is art. 66 lid 1 Rv daarom van overeenkomstige toepassing. Ook de niet-naleving van die voorschriften leidt derhalve slechts tot nietigheid ingeval degene voor wie het exploot is bestemd, door het gebrek onredelijk is benadeeld in een belang dat door de geschonden norm wordt beschermd (HR 16-02-2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2593 (X/Ontvanger)).