Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir derdenbeslag mogelijk op gehele verzekerde som van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook op de vordering voor de vergoeding van kosten van verweer.

Feiten

De curatoren van het failliete Ceteco vragen verlof om onder AIG, de aansprakelijkheidsverzekeraars van de bestuurders en commissarissen van de vennootschap, conservatoir derdenbeslag te mogen leggen. De verzekerde som onder de polis dient niet alleen tot dekking van de vast te stellen aansprakelijkheid, maar ook tot dekking van de kosten van verweer.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wijst het verzoek af, omdat de belangen van de bestuurders en commissarissen door een beslag onder de verzekeraars onevenredig zouden worden geschaad. Zij zouden niet meer vrijelijk kunnen beschikken over gelden die zij nodig hebben om hun verdediging te kunnen voeren en dat is in strijd met het beginsel van ‘equality of arms’.

Hof

Het hof vernietigt de beschikking van de voorzieningenrechter en verleent alsnog verlof voor het leggen van conservatoir derdenbeslag onder AIG.

Het hof overweegt dat bij de beoordeling van een verzoek tot het leggen van conservatoir derdenbeslag de wederzijdse belangen van partijen moeten worden afgewogen.

Het hof acht niet aannemelijk dat bestuurders voor het voeren van deugdelijk verweer afhankelijk zijn van (verdere) vergoeding van te maken kosten door de verzekeraars.

Het hof wijst de stelling van de bestuurders af dat de rechten uit de polis geen wilsrechten van de bestuurders zijn die ter beschikking van de beslagleggers staan. Het hof overweegt dat de rechten uit de polissen naar hun aard overdraagbaar zijn. Het is niet zo dat de polis voorziet in een faciliteit die vergelijkbaar is met kredietruimte.

Het hof wijst ook de stelling van de bestuurders af dat hun verweer van mindere kwaliteit zal zijn door het beslag, omdat zij de kosten zelf moeten dragen. Het hof overweegt dat dit geen gewicht in de schaal legt omdat de rechtsbijstand voor rekening en risico van bestuurders komt en ingevolge de polis slechts redelijke en noodzakelijke kosten voor dekking in aanmerking komen.

Gerelateerde artikelen