Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak bewijsbeslag

Dit betreft een link naar uitspraken op rechtspraak.nl inzake bewijsbeslag.

 1. Kort geding. Vordering tot afgifte van stukken na bewijsbeslag.
 2. Nader bevel tot afgifte van bescheiden m.b.t. schilderijen, met bevel tot teruggave van bijvangst uit eerder bewijsbeslag. Art. 843a Rv. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2019:120.
 3. Vordering op grond van artikel 843a Rv na conservatoir bewijsbeslag. Bewijs ten behoeve van Belgische procedure (strafklacht met burgerlijke partijstelling). Rechtmatig belang. Voldoende bepaalde...
 4. Vordering van de Staat tot opheffing van civielrechtelijk bewijsbeslag dat onder de Staat is gelegd door advocaten in verband met aanwijzingen dat hun verschoningsrecht in het kader van een...
 5. Verzoek conservatoir bewijsbeslag in strijd met waarheidsplicht ex artikel 21 Rv. Geen rechtsbetrekking ex artikel 843a Rv.
 6. Kort geding over civielrechtelijk bewijsbeslag dat door advocaten is gelegd onder Openbaar Ministerie, FIOD en Belastingdienst. Hoger beroep van vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank...
 7. Vorderingen in conventie worden afgewezen. Het gelegde conservatoir bewijsbeslag wordt niet geacht te zijn vervallen en voor opheffing van het bewijsbeslag is geen aanleiding: geen ondeugdelijke...
 8. Verlof voorzieningenrechter tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder de Staat der Nederlanden op grond van artikel 730 in verband met artikel 843a Rv (beschikking die is genoemd in...
 9. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2019:1804 Het gaat in deze zaak om door gedaagden gelegd conservatoir bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo 843a Rv. Gedaagden zijn van mening dat de Staat in een...
 10. Het gaat in deze zaak om door gedaagden gelegd conservatoir bewijsbeslag op grond van artikel 730 jo 843a Rv. Gedaagden zijn van mening dat de Staat in een strafrechtelijk onderzoek naar cliënten...
 11. Verbeurde boetes wegens schending van geheimhoudings- en relatiebeding. Geen grond voor matiging. Schadevergoeding wegens onrechtmatig verkregen bewijs? Vordering tot vernietiging van...
 12. Bewijsbeslag. Vordering tot inzage in selectie van beslagen documenten en bescheiden. Is sprake van een redelijk vermoeden van het bestaan van een rechtsbetrekking? Reconventionele vordering tot...
 13. Art. 843a Rv incident: Eiser vordert afschrift dan wel inzage van de onder (bewijs)beslag liggende bescheiden. De vordering is afgewezen omdat rechtmatig belang ontbreekt. Eiser heeft in strijd met...
 14. Intellectuele eigendom. Voorlopig deskundigenonderzoek. M.b.t. eventuele schending bedrijfsgeheimen: verzoek onvoldoende concreet. Wel voldoende concreet m.b.t. eventuele auteursrechtinbreuk....
 15. Vordering tot verklaring voor recht dat gedaagde – voormalig mede-investerende asset manager van eiseres – tekort is geschoten dan wel onrechtmatig heeft gehandeld door schending van de...
 16. Afgifte bescheiden na bewijsbeslag. Het resultaat van de digitale selectie moet worden ontdaan van bijvangst.
 17. Contradictoir. 843a Rv. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van geheime informatie, onvoldoende aannemelijk dat op concept van miniatuurwinkelproducten auteursrecht rust, geen slaafse nabootsing,...
 18. Procesrecht. Exhibitievordering (art. 843a Rv). Bedrijfsgeheimen. Bewijsbeslag. Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gesteld onrechtmatig verkrijgen en...
 19. nl: art. 843a Rv (bewijs)beslag ten laste van een derde tevens concurrent beslaglegger. Afwijzing vordering tot selectie van en inzage in beslaggenomen bescheiden en reconventionele vordering tot...
 20. Afgifte van bij bewijsbeslag gekopieerde gegevens m.b.t. project toekomst olieraffinaderij Curaçao. Selectie van digitale gegevens.