Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak bewijsbeslag

Dit betreft een link naar uitspraken op rechtspraak.nl inzake bewijsbeslag.

 1. Advocaten hebben civiel bewijsbeslag laten leggen op stukken die deel uitmaken van een strafdossier. Zij stellen dat, door de wijze waarop FIOD en O.M. deze gegevens in handen hebben verkregen,...
 2. bewijsbeslag - kosten inventarisatie
 3. Geschil tussen partijen over financiële afwikkeling van hun samenwerking bij de ontwikkeling van onroerend goed projecten. Vorderingen tot het gelasten van forensisch accountantsonderzoek, afleggen...
 4. Dwangsommen verbeurd omdat geen medewerking is verleend aan leggen bewijsbeslag.
 5. Verzoek conservatoir bewijsbeslag ook in hoger beroep afgewezen. Aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit is niet voldaan. Geen rechtmatig belang. Is sprake van een fishing expedition?...
 6. Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)? Zaak zelf: art. 81 lid 1 RO(bewijsbeslag; vereiste van bepaaldheid bij inzagevordering art. 843a Rv.).
 7. Incidentele vordering tot verstrekking van afschrift van in bewijsbeslag genomen bescheiden. Eiser stelt slachtoffer te zijn van een lastercampagne. Vordering afgewezen omdat bewijs tegen gedaagde 1...
 8. KG bewijsbeslag gelegd ten laste van 2 ex-werknemers die worden beschuldigd van onrechtmatige concurrentie. Vordering tot inzage in bewijsmateriaal toegewezen o.g.v. artikel 843a RV. Overige...
 9. Artikel 843a Rv. - Bewijsbeslag afgifte gekopieerde gegevens - Zakelijk correspondentie gevoerd op privé e-mailadres – Bijvangst – rechtmatig belang van het Land – bescheiden voldoende bepaald –...
 10. Na een succesvol gelegd bewijsbeslag onder de voormalig administrateur en accountant van eisers, vorderen gedaagden bij incident inzage en afschrift van een groot deel van de administratie van...
 11. Kort geding; geschil over onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen; verlof conservatoir bewijsbeslag; inzagevordering art. 843a Rv; vereisten ‘rechtmatig belang’ en ‘bepaalde bescheiden’ voor...
 12. Verzoek bewijsbeslag en beslag tot afgifte wegens merkinbreuk door verwijdering identificatiecodes flessen drank. Hoorzitting in verband met rechtspraak over vrije parallelhandel met gedecodeerde...
 13. Verzoek conservatoir bewijsbeslag IE-zaak voorshands niet toewijsbaar. De lat ligt hoog voor toewijzing verzoek. Voorzieningenrechter besluit verzoeker eerst te horen op zitting. Risico dat...
 14. Kort geding. Vordering tot afgifte van stukken na bewijsbeslag.
 15. Nader bevel tot afgifte van bescheiden m.b.t. schilderijen, met bevel tot teruggave van bijvangst uit eerder bewijsbeslag. Art. 843a Rv. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2019:120.
 16. Vordering op grond van artikel 843a Rv na conservatoir bewijsbeslag. Bewijs ten behoeve van Belgische procedure (strafklacht met burgerlijke partijstelling). Rechtmatig belang. Voldoende bepaalde...
 17. Vordering van de Staat tot opheffing van civielrechtelijk bewijsbeslag dat onder de Staat is gelegd door advocaten in verband met aanwijzingen dat hun verschoningsrecht in het kader van een...
 18. Verzoek conservatoir bewijsbeslag in strijd met waarheidsplicht ex artikel 21 Rv. Geen rechtsbetrekking ex artikel 843a Rv.
 19. Kort geding over civielrechtelijk bewijsbeslag dat door advocaten is gelegd onder Openbaar Ministerie, FIOD en Belastingdienst. Hoger beroep van vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank...
 20. Vorderingen in conventie worden afgewezen. Het gelegde conservatoir bewijsbeslag wordt niet geacht te zijn vervallen en voor opheffing van het bewijsbeslag is geen aanleiding: geen ondeugdelijke...