Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering tot schorsing tenuitvoerlegging vonnis afgewezen. Niet gebleken dat vonnis op evidente misslagen is gebaseerd.

Voor schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis waarvan beroep is slechts plaats als tenuitvoerlegging misbruik van executiebevoegdheid oplevert.

Een dergelijk misbruik zal aan de orde kunnen zijn indien de executant, mede gelet op de - voor hem kenbare - belangen van de veroordeelde die door de tenuitvoerlegging zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij het gebruikmaken van zijn bevoegdheid om, in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep, tot tenuitvoerlegging over te gaan.

Hiervan kan met name sprake zijn indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, of indien na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten meebrengen dat de executie van het vonnis klaarblijkelijk een noodtoestand zou doen ontstaan voor degene te wiens laste het vonnis ten uitvoer wordt gelegd.

Daarbij behoort de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing te blijven.

Appellant heeft onvoldoende concreet en onderbouwd gesteld dat het vonnis op evidente misslagen is gebaseerd.