Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Betaling of afgifte (art. 477b lid 1 Rv)

Betaling of afgifte door de derdebeslagene overeenkomstig zijn buitengerechtelijke verklaring of krachtens een veroordeling als bedoeld in art. 477a Rv geldt als betaling of afgifte aan de geëxecuteerde (art. 477b lid 1 Rv).

Levering (art. 477b lid 2 Rv)

Levering uit hoofde van de executoriale verkoop van een goed dat de derde aan de geëxecuteerde verschuldigd was en ter beschikking van de deurwaarder heeft gesteld, geldt tevens als levering van dit goed door de derde aan de geëxecuteerde. Indien het niet gaat om een roerende zaak die geen registergoed is, of een recht aan toonder of order, dient de terbeschikkingstelling schriftelijk te zijn geschied (art. 477b lid 2 Rv).

Verhouding derdebeslagene en geëxecuteerde (art. 477b lid 3 Rv)

De derdebeslagene en de geëxecuteerde worden overigens niet gebonden door hetgeen in een vonnis ingevolge art. 477a Rv omtrent hun onderlinge rechtsverhouding is beslist, tenzij de derdebeslagene de geëxecuteerde tijdig in het geding heeft geroepen (art. 477b lid 3 Rv).

Conservatoir derdenbeslag

Art. 477b Rv is niet van toepassing bij conservatoir derdenbeslag. Dit ligt voor de hand, nu bij conservatoir derdenbeslag geen betaling of afgifte hoeft plaats te vinden.