Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wetgeving executieveiling onroerende zaak (art. 570 lid 2 Rv)

Als de verkoop ten overstaan van een notaris plaatsvindt zijn volgens de schakelbepaling van art. 570 lid 2 Rv veel bepalingen ten aanzien van de executieveiling van een onroerende zaak op de executieveiling van een schip van overeenkomstige toepassing:

Wetgeving voorbereiding executieveiling

Wetgeving executieveiling

Wetgeving derdenverzet

Wetgeving executieveiling schip

De specifieke bepalingen voor de executieveiling van een schip zijn als volgt.

Eigendomsovergang niet in Nederland teboekstaand schip (art. 574 Rv)

In het in art. 573 Rv bedoelde geval is art. 525 lid 1 Rv en art. 525 lid 2 Rv niet van toepassing, en geschiedt de levering met toepassing van de regels die ter zake van levering van een schip van de betreffende soort in acht dienen te worden genomen (art. 574 Rv).

Verkoop buitenlands zeeschip (art. 575 Rv)

Een buitenlands zeeschip kan echter ook via de rechtbank executoriaal worden verkocht (art. 575 lid 1 Rv, eerste volzin). De executant verzoekt de rechtbank dan om dag en uur van de verkoop te bepalen (art. 575 lid 1 Rv, tweede volzin).

Verkoop klein schip (art. 576 Rv)

Op de executoriale verkoop van een klein schip zijn de regels van de executoriale verkoop van roerende zaken van toepassing (art. 576 lid 1 Rv). De bekendmaking zal geschieden door aankondiging in een dagblad, verspreid ter plaatse waar het schip zich bevindt, en door aanplakking naar plaatselijk gebruik en in elk geval op een in het oog vallende plaats van het schip (art. 576 lid 2 Rv).

Betaling (art. 577 Rv)

De koopprijs wordt gestort in handen van de notaris, de griffier of de deurwaarder, naar gelang de verkoop plaats heeft gevonden met toepassing van art. 570 Rvart. 575 Rv (buitenlands zeeschip) of art. 576 Rv (klein schip) dan wel bij een door de notaris, de griffier of deurwaarder aan te wijzen bewaarder die aan de eisen van art. 445 Rv voldoet, telkens onverminderd de bevoegdheid van de koper om in afwachting van de betaling voldoende zekerheid te stellen (art. 577 lid 1 Rv).

Bij gebreke van een zodanige betaling, bewaring of zekerheidsstelling is de executant bevoegd het schip ten laste van de koper met inachtneming van art. 570 Rv en volgende wederom te verkopen. De executant is tot deze verkoop gehouden, indien een van de bij de opbrengst direct belanghebbenden dit verlangt (art. 577 lid 2 Rv).

Bevrijdende betaling (art. 578 Rv)

Door betaling van de koopprijs, onderscheidenlijk zekerheidsstelling of in bewaringgeving overeenkomstig art. 577 lid 1 Rv, wordt het schip bevrijd van de daarop bij voorrang verhaalbare vorderingen en vervallen de daarop gelegde beslagen, alsook de beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden of ter zake waarvan art. 517 lid 2 Rv is toegepast (vgl. art. 578 lid 1 Rv).

Ter zake van teboekstaande schepen is art. 3:273 lid 2 en lid 3 BW (de externe werking van de zuivering door middel van een verklaring van de voorzieningenrechter) van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bevoegd is de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen wier rechtsgebied de verkoop heeft plaatsgevonden (art. 578 lid 2 Rv).

  • De executoriale verkoop van onroerende zaken kent met art. 526 Rv een bepaling van dezelfde strekking