Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het auteursrecht is een recht van intellectueel eigendom. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (art. 1 Aw).

Het auteursrecht biedt iedereen die werken maakt auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat uitsluitend de maker van zo'n werk over de exploitatie van de werken mag beslissen.

  • Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat de wet onder andere boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften, tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken, mondelinge voordrachten, choreografische werken, pantomimes, muziekwerken met of zonder woorden, teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken, aardrijkskundige kaarten, ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen, fotografische werken, filmwerken, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid en computerprogramma’s (art. 10 Aw).
Beslagverbod (art. 2 lid 3 Aw)

Op een auteursrecht kan geen beslag worden gelegd als het (nog) berust bij de maker zelf en het recht (nog) niet overgedragen of vererfd is, of als het rust op een nog niet openbaar gemaakt werk, dat krachtens erfrecht op een rechtverkrijgende is overgegaan (art. 2 lid 3 Aw).

Gerelateerde artikelen